Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Buitengebied Noord, wijzigingsplan Korenpad 4.

Toelichting


 

HOOFDSTUK 1 Aanleiding

 

1.1 Inleiding

Namens de heer Van Rijen, Brielsedreef 57 te Prinsenbeek is verzocht de agrarische bestemming van de locatie Koprenpad 4 te Prinsenbeek te wijzigen in de bestemming 'Wonen'. Wijziging van het bestemmingsplan is nodig omdat de heer Van Rijen het object wil kopen en daar geen agrarische activiteiten wil ontplooien maar het object als reguliere woning wil gebruiken. Ter plaatse zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten inmiddels beëindigd.

 

1.2 Bestaande toestand

Op de betreffende locatie is jarenlang een agrarisch bedrijf geëxploiteerd. De bedrijfsactiviteiten zijn al langere tijd geleden beëindigd en aanvrager wil nu de bedrijfswoning kopen en omzetten naar woondoeleinden om er zelf te kunnen gaan wonen. Belanghebbende zal ter plaatse geen agarisch bedrijf gaan exploiteren. Op de bijbehorende gronden bevinden zich een bedrijfswoning met een daarbij behorende schuur. Voorts is op het perceel een grote hoeveelheid aanplant aanwezig die is ontstaan op basis van een door de huidige eigenaar afgesloten beheersovereenkomst met het voormalige Ministerie van Landbouw, natuur en Visserij op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Van kracht is het bestemmingsplan "Buitengebied Noord” vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2013. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan lopen nog wel beroepen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maar deze zijn niet specifiek gericht tegen deze locatie.

 

HOOFDSTUK 2 Doelstellingen van het wijzigingsplan

 

2.1 Huidige situatie

Op deze locatie is thans een bedrijfswonig aanwezig met een vrijstaande schuur/berging. De locatie heeft in het vigerende bestemmingsplan nog een agrarische bestemming. Een groot deel van het perceel is ingeplant met bosplantsoen. De woning en de gronden zijn al langere tijd niet meer voor agrarische doeleinden in gebruik geweest en de oorspronkelijke ondernemer is inmiddels op deze locatie vertrokken. De woning wordt tijdelijk verhuurd.

 

2.2 Toekomstige situatie

De heer Van Rijen wenst de woning met bijgebouwen te kopen en is voornemens hier als burger in te gaan wonen. Hiertoe zal de aanduiding 'bouwvlak' binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden' moeten vervallen en deels moeten worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen'. De landschappelijke inpassing i.c. het bosperceel zal worden opgenomen in de bestemming Natuur.

 

2.3 Regelgeving

 

2.3.1 Inleiding

Van kracht is het bestemmingsplan 'Buitengebied Noord'

 

De gronden en opstallen aan de Korenpad 4 te Prinsenbeek zijn in het bestemmingsplan Buitengebied

Noord bestemd tot 'Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden' met de aanduiding 'bouwvlak' voor de gebouwen. Op grond van het bepaalde in artikel 5, lid 5.7 van dit bestemmingsplan zijn burgemeester en wethouders bevoegd het plan te wijzigen, mits wordt voldaan aan de Landschapsinvesteringsregeling Breda, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden' met de aanduiding 'bouwvlak' in de bestemming 'Wonen' onder de volgende voorwaarden:

  1. de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen bedrijven niet worden beknot;

  2. aan cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden en milieuhygiënische en water- en bodemhuishoudkundige aspecten geen onevenredige schade wordt toegebracht;

  3. de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, behoudens cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en deze sloop afdoende is verzekerd, waarbij maximaal 500 m² mag worden gehandhaafd als bijgebouw, alsmede overtollige verharding wordt verwijderd.

 

2.3.2 Onderzoek

 

Het verzoek is getoetst aan de voorwaarden uit het vigerende bestemmingsplan en hierbij is het

volgende geconcludeerd.

 

In het kader van de Landschapsinvesteringsregeling Breda valt deze ruimtelijke ontwikkeling in categorie 2 en dient een landschappelijke inpassing te worden gealiseerd. Op het perceel is een grote hoeveelheid bos aangeplant en afgsproken is dat deze aanplant in totaal (20.000 m2) als Natuur zal worden bestemd zodat ruimschoots aan de voornoemde regeling is voldaan.

 

Hier is sprake van een voormalige bedrijfswoning die niet langer als zodanig in gebruik is nu de

agrarische activiteiten zijn beëindigd. In de naaste omgeving zit nog één agrarisch bedrijf die door deze bestemmingswijziging niet zal worden belemmerd nu op dit bedrijf bedrijfsmatig geen dieren worden gehouden en de woning Korenpad 4 meer dan 100 meter van het betreffende bouwvlak af staat. Voorts zullen de aanwezige waarden door deze wijziging niet worden aangetast nu de situatie ter plaatse zodanig wijzigt dat het bouwvlak voor de agrariasche bedrijfsactiviteiten wordt gewijzigd naar een woonbestemming en een groot gedeelte van de agrarische gronden, aansluitend aan een naastgelegen natuurgebied, worden gewijzigd naar een natuurbestemming. Er hoeft verder niet gesloopt te worden nu op het perceel een bijgebouw aanwezig is dat kleiner is dan de toegestane 500 m2.

 

 

2.3.3 Conclusie

 

Uit het voorgaande mag worden geconcludeerd dat het verzoek voldoet aan de voorwaarden uit het

bestemmingsplan Buitengebied Noord.

 

HOOFDSTUK 3 Planbeschrijving

Voorliggend wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding, toelichting en planregels.

De verbeelding volstaat met het aangeven van de nieuwe bestemming ‘Wonen’ en het gedeelte van de aanduiding 'bouwvlak' dat niet in de bestemming wonen wordt meegenomen is verwijderd of heeft de bestemming natuur gekregen. De planregels betreffen de ongewijzigde regels welke behoren bij de in het plangebied opgenomen bestemmingen en de op alle bestemmingen betrekking hebbende artikelen uit het bestemmingsplan Buitengebied Noord.

HOOFDSTUK 4 Procedure

 

Het onderhavige plan is een plan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Ten aanzien van de procedure is het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht van kracht. Een en ander betekent dat het ontwerpplan gedurende 6 weken ter inzage zal worden gelegd tijdens welke termijn door belanghebbenden zienswijzen tegen dit wijzigingsplan kunnen worden ingediend waarna het plan kan worden vastgesteld door het college. Tegen het besluit van het college staat beroep open