Plan: Park de Bavelse Berg
Idn: NL.IMRO.0758.BP2013054001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Park de Bavelse Berg.

Artikel 6 Gemengd-2

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor :

 1. vrijetijdsbesteding;

 2. wellness;

 3. dienstverlening, niet zijnde zelfstandige kantoren;

 4. bedrijven in het kader van vrijetijdsbesteding en wellness in de milieucategorie 1 tot en met 3.2 zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals die als bijlage 1 bij deze regels is gevoegd.

 5. maatschappelijke voorzieningen, in de vorm van kinderopvang;

 6. thematische detailhandel;

 7. horeca in de categorieën 1 tot en met 7;

 8. evenementencomplex;

 9. evenementen met versterkt geluid in de openlucht of in tijdelijke onderkomens, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' .

 10. met daaraan ondergeschikte

 1. kantoren uitsluitend ten behoeve van het genoemde onder 6.1 a t/m i en niet zijnde zelfstandige kantoren:

 2. ondersteunende horeca;

 3. ondersteunende detailhandel;

 1. water;

en tevens:

 1. wegen en paden;

 2. groenvoorzieningen;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. kamperen gelieerd aan evenementen;

 5. nutsvoorzieningen.

 

6.2 Bouwregels

 

6.2.1 Algemeen

 1. In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. gebouwen;

 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 1. ten behoeve van het evenementencomplex dienen minimaal 2250 parkeerplaatsen aanwezig te zijn c.q. gerealiseerd te worden.

 

6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels;

 1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 15 meter, met uitzondering van de bouwhoogte ten behoeve van het evenementencomplex, waarvan voor een oppervlak van maximaal 15.000 m2, een bouwhoogte van maximaal 25 meter is toegestaan;

 3. de maximaal te bebouwen oppervlakte bedraagt 35.000 m2 bvo, waarbij een gebouwde parkeervoorziening niet is inbegrepen;

 4. de gezamenlijke oppervlakte van het genoemde onder 6.1 j mag tezamen niet meer zijn dan 30 % van de oppervlakte van het betreffende gebouw, met dien verstande dat het oppervlak van ondersteunende detailhandel niet meer dan 500 m2 mag bedragen;

 5. de maximale oppervlakte van thematische detailhandel als genoemd onder 6.1 f bedraagt 10.000 m2 bvo.

 

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 1. de bouwhoogte bedraagt maximaal:

 1. van lichtmasten en vlaggenmasten 15 meter;

 2. van omroepinstallaties 6 meter;

 3. van terreinafscheidingen 3 meter;

 4. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 5 meter;

 5. van kunstwerken 6 meter;

 6. van constructies ten behoeve van parkeren 15 meter;

 7. van overkappingen 6 meter;

 8. van masten ten behoeve van naamsbekendheid 35 meter, met een aantal van maximaal 1.

 1. tijdelijke bouwwerken ten behoeve van de evenementen zoals tribunes en podia zijn toegestaan met dien verstande dat deze per evenement maximaal 10 dagen in stand mogen blijven.

 

6.3 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15 voor het toestaan van bedrijfsactiviteiten welke niet zijn genoemd in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten maar die qua aard en milieubelasting zijn gelijk te stellen met de in de lijst genoemde bedrijven binnen de categorieën 1 tot en met 3.2 niet zijnde detailhandelsbedrijven, horecabedrijven of zelfstandige kantoren alsmede bedrijven uit een hogere categorie mits het betrokken bedrijf naar omvang, aard en invloed op de omgeving is gelijk te stellen met bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2.