Plan: Park de Bavelse Berg
Idn: NL.IMRO.0758.BP2013054001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Park de Bavelse Berg.

Artikel 5 Gemengd-1

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor :

 1. vrijetijdsbesteding;

 2. wellness;

 3. dienstverlening, niet zijnde zelfstandige kantoren;

 4. thematische detailhandel;

 5. bedrijven in het kader van vrijetijdsbesteding en wellness tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals genoemd in Bijlage 1 niet zijnde Bevi-inrichtingen en geluidszoneringsplichtige inrichtingen;

 6. maatschappelijke voorzieningen in de vorm van een kenniscentrum;

 7. horeca in de categorieën 1 tot en met 7;

 8. met daaraan ondergeschikte

 1. kantoren uitsluitend ten behoeve van het genoemde onder 5.1 a t/m e en niet zijnde zelfstandige kantoren;

 2. ondersteunende horeca;

 3. ondersteunende detailhandel;

 1. water;

en tevens:

 1. wegen en paden;

 2. groenvoorzieningen;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. kamperen gelieerd aan evenementen;

 5. nutsvoorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van het beheer, onderhoud en monitoring van de voormalige afvalberging.

 

5.2 Bouwregels

 

5.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. gebouwen, niet zijnde een evenementencomplex;

 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden;

 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 15 meter;

 3. het maximaal te bebouwen oppervlak ten behoeve van het genoemde onder 5.1 a t/m g binnen het bouwvlak bedraagt 20.000 m2 bvo met daarbij de volgende maxima per functie:

 1. maximaal 1500 m2 bvo thematische detailhandel als genoemd onder 5.1d;

 2. maximaal 800 m2 bvo horeca als genoemd onder 5.1.g.

 1. de gezamenlijke oppervlakte van het genoemde onder 5.1 h mag tezamen niet meer zijn dan 30 % van de oppervlakte van het betreffende gebouw, met dien verstande dat het oppervlak van ondersteunende detailhandel niet meer dan 500 m2 mag bedragen.

 

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 1. de bouwhoogte bedraagt maximaal:

 1. van vlaggenmasten en lichtmasten 12 meter;

 2. van erf en terreinafscheidingen 3 meter;

 3. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 5 meter;

 4. van kunstwerken 6 meter;

 5. van overkappingen 6 meter;

 6. van speeltoestellen en klimtoestellen 10 meter;

 7. van masten ten behoeve van naamsbekendheid 20 meter, met een aantal van maximaal 1.

 1. tijdelijke bouwwerken ten behoeve van de evenementen zoals tribunes en podia zijn toegestaan met dien verstande dat deze per evenement maximaal 10 dagen in stand mogen blijven.

 

5.3 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15 voor het toestaan van bedrijfsactiviteiten welke niet zijn genoemd in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten maar die qua aard en milieubelasting zijn gelijk te stellen met de in de lijst genoemde bedrijven binnen de categorieën 1 tot en met 3.2 niet zijnde detailhandelsbedrijven, horecabedrijven of zelfstandige kantoren alsmede bedrijven uit een hogere categorie mits het betrokken bedrijf naar omvang, aard en invloed op de omgeving is gelijk te stellen met bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2.