Plan: Park de Bavelse Berg
Idn: NL.IMRO.0758.BP2013054001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Park de Bavelse Berg.

Artikel 4 Bedrijventerrein

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor :

 1. bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3.2 zoals opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals die als bijlage 1 bij deze regels is gevoegd en met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 3.2 uitgesloten' waar enkel bedrijven tot en met categorie 3.1 zijn toegestaan maar met uitzondering van:

 1. risicovolle inrichtingen, geluidzoneringsplichtige bedrijven, zoals vermeld in 2.1, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht;

 2. zelfstandige detailhandel;

 3. zelfstandige kantoren;

 4. horecabedrijven;

 1. water;

 2. infrastructuur;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - 1' voor de realisatie van een groenstrook met een minimale breedte van 15 meter;

met daarbij behorende:

 1. groenvoorzieningen;

 2. nutsvoorzieningen.

 

4.2 Bouwregels

 

 

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. het bouwperceel dient een minimale opervlakte te hebben van 2000 m2;

 2. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

 3. het bebouwingspercentage mag niet minder bedragen dan 40% en niet meer dan 70% bedragen;

 4. de bouwhoogte bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'minimale bouwhoogte (m)' minimaal als ter plaatse aangegeven en maximaal 15 meter tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;

 5. ter plaatse van de aanduiding 'minimum afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen' dient deze minimaal te bedragen zoals is aangegeven met dien verstande dat van deze stroken minimaal 5 meter wordt ingevuld met groen.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels de bouwhoogte bedraagt maximaal:

 1. van lichtmasten en vlaggenmasten 15 meter;

 2. van terreinafscheidingen 3 meter;

 3. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 meter;

 4. van kunstwerken 6 meter;

 5. parkeervoorzieningen in de vorm van gestapeld parkeren 15 meter;

 6. een reclamezuil ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - reclamezuil' met een maximale hoogte van 40 meter.

 

4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 1. 4.2.1 onder a en toestaan dat percelen minimaal 1500 m2 groot zijn en van het bepaalde in 4.2.1 onder d en toestaan dat de bouwhoogte maximaal 20 meter bedraagt, met dien verstande dat dit vanuit stedenbouwkundig oopgpunt aanvaardbaar is en de gebruiksmogelijkheden van omliggende terreien niet onevenredig worden verminderd.

 2. 4.2.2 onder f en toestaan dat een reclamezuil een hoogte heeft van maximaal 60 meter, met dien verstande dat dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is en de gebruiksmogelijkheden van omliggende terreinen niet onevenredig worden verminderd.

 

 

4.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15 voor het toestaan van bedrijfsactiviteiten welke niet zijn genoemd in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten maar die qua aard en milieubelasting zijn gelijk te stellen met de in de lijst genoemde bedrijven binnen de categorieën 1 tot en met 3.2 niet zijnde detailhandelsbedrijven, horecabedrijven of zelfstandige kantoren, alsmede bedrijven uit een hogere categorie mits het betrokken bedrijf naar omvang, aard en invloed op de omgeving is gelijk te stellen met bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2.