Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Buitengebied Zuid 2013, wijzigingsplan Overaseweg 206.

Toelichting


 

HOOFDSTUK 1 Aanleiding

 

1.1 Inleiding

Door initiatiefnemer is verzocht de agrarische bestemming van de locatie Overaseweg 206 te Breda te wijzigen in de bestemming 'Bedrijf'. Wijziging van het bestemmingsplan is nodig omdat de initiatiefnemer ter plaatse een hondentrainingscentrum wil vestigen in hoofdzaak gericht op de africhting van honden.

 

1.2 Bestaande toestand

Op de betreffende locatie is al jarenlang een agrarisch bedrijf gevestigd geweest maar de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd. De bijbehorende gronden worden nog wel door derden voor agrarische doeleinden gebruikt. De initiatiefnemer heeft onderhavige locatie gekocht en wil er zijn hondentrainingscentrum vestigen. Op de locatie is een bedrijfswoning aanwezig met bedrijfsgebouwen en bijbehorende gronden.

 

[image] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande situatie Overaseweg 206

 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Van kracht is het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 2013” vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014 en gewijzigd vastgesteld bij besluit van 5 november 2105 en 3 maart 2016 en voor deze locatie onherroepelijk geworden bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 februari 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

[image] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uittreksel verbeelding behorende bij vigerend bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013

HOOFDSTUK 2 Doelstellingen van het wijzigingsplan

 

2.1 Huidige situatie

Op deze locatie is thans een bedrijfswoning aanwezig met een aantal bedrijfsgebouwen. De locatie heeft in het bestemmingsplan de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' met de aanduiding 'bouwvlak'. Het agrarische bedrijf ter plaatse is inmiddels beëindigd maar de gronden zijn nog wel bij derden hiervoor in gebruik.

 

2.2 Toekomstige situatie

Het toekomstig gebruik van de gebouwen zal in de nieuwe situatie bestaan uit gebruik hiervan voor de huisvesting en training van honden. Vanwege met name ook de ligging van de bedrijfsgebouwen ten opzichte van de nabijgelegen infrastructuur zal dit op termijn worden herbouwd binnen het bestemmingsvlak voor het nieuwe bedrijf. Om deze functiewijziging juridisch mogelijk te maken zal via dit wijzigingsplan de agrarische bestemming worden omgezet naar een bedrijfsbestemming.

 

2.3 Regelgeving

 

2.3.1 Inleiding

Van kracht is het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid 2013'

 

De gronden en opstallen aan de Overaseweg 206 te Breda zijn in het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013 bestemd tot 'Agrarisch met waarden - landschapswaarden' met de aanduiding 'bouwvlak' voor de bebouwing. Op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 4.6 onder c van dit bestemmingsplan zijn burgemeester en wethouders bevoegd het plan te wijzigen, mits wordt voldaan aan de Landschapsinvesteringsregeling Breda, ten behoeve van het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch met waarden - landschapswaarden' met de aanduiding 'bouwvlak' in de bestemming 'Bedrijf' in de milieucategorieën 1 en 2 onder de volgende voorwaarden:

  1. uitsluitend bedrijven zijn toegestaan met een milieucategorie 1 en 2 of bedrijven uit een hogere categorie mits deze naar omvang, aard en invloed hiermee vergelijkbaar zijn;

  2. het bouwvlak een maximale oppervlakte mag hebben van 2500 m2 met maximaal 400 m2 aan bedrijfsbebouwing en het overige dient te worden gesloopt;

  3. de nieuwe functie geen belemmering op gaat leveren voor de in de omgeving reeds aanwezige (agrarische) bedrijvigheid;

  4. de te ontwikkelen activiteiten geen onevenredige verkeersaantrekkende werking hebben in die zin dat geen aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk mogen zijn dan wel de verkeersveiligheid ter plaatse niet in het gedrang komt;

  5. de wijziging verantwoord is vanuit natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundig of milieuhygiënisch oogpunt;

  6. de wijziging niet mag leiden tot twee of meerdere bedrijven.

 

2.3.2 Onderzoek

Het verzoek is getoetst aan de voorwaarden uit het vigerende bestemmingsplan en hierbij is het

volgende geconcludeerd.

 

Landschapsinvestering:

In het kader van de Landschapsinvesteringsregeling Breda valt deze ruimtelijke ontwikkeling in categorie 2 en dient een landschappelijke inpassing te worden gerealiseerd. Hierover zijn afspraken gemaakt en is een verplichte landschapsinvestering afgesproken op basis van de Landschapsinvesteringsregeling Breda. Op het inrichtingsplan (als bijlage toegevoegd aan de regels) is de landschapsinvestering verder vorm gegeven. Teneinde de aanleg te garanderen is dit vastgelegd in een overeenkomst met de initiatiefnemer. Teneinde het behoud te garanderen is de locatie, waar deze landschappelijke inpassing moet worden gerealiseerd en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 , lid 4.6 onder f, bestemd tot 'Natuur'. De aanleg en het behoud van de landschappelijke inpassing is daarnaast ook geborgd in de regels bij het bestemmingsplan in de bestemming 'Natuur'.

 

 

 

Milieucategorie:

Teneinde te kunnen bepalen of hier sprake is van een bedrijf in de milieucategorie 1 of 2 is er ten behoeve van het nieuwe bedrijf een akoestisch onderzoek uitgevoerd (20-08-2018 projectnummer BP.1818.RO1) en zo ook de minimale afstand tot hindergevoelige objecten vast te leggen. Uit de berekeningen blijkt dat het bedrijf als categorie 2 bedrijf kan worden aangemerkt en ruimschoots voldoet aan de minimale afstand van 30 meter tot het dichtsbijzijnde hindergevoelige object zelfs als tegelijkertijd 50 honden gehouden zouden worden. Het milieuaspect geur is volgens de brochure Bedrijbven en milieuhinder minimaal 30 meter dus in dit aspect voldoet deze wijziging als aan de eist dat slechts milieucategorie 1 en 2 gevestigd mogen worden.

Vanwege de opzet en de aard van het bedrijf (hondenopleidingscentrum) waarbij alleen met eigen honden gewerkt gaat worden in beperkte hoeveelheden kan dit eveneens aangemerkt worden als een categorie 2 bedrijf.

 

Oppervlakte bestemming en bedrijfsgebouwen:

Het bestemmingsvlak krijgt geen grotere oppervlakte dan de maximaal toegestane 2500 m2 en ook het bedrijfsgebouw zal geen grotere oppervlakte krijgen dan in de regels is vastgelegd. Qua bebouwing betreft het de reeds bestaande bebouwing die op termijn gesloopt en vervangen zal worden binnen het bouwvlak. Het gebruik van het bedrijfsgebouw buiten het nieuwe bestemmingsvlak is verder geregeld in de regels via een specifieke gebruiksregel binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden-Landschapswaarden' en via een aanduiding op de verbeelding, Verder is de sloop van het bestaande bedrijfsgebouw op termijn nog vastgelegd in een met de initiatiefnemer gesloten anterieure overeenkomst.

 

Belemmeringen omliggende agrarische bedrijven:

Er ligt geen agrarisch of ander soort bedrijf in de omgeving of direct naast de onderhavige locatie maar ligt op ruim 148 meter van de onderhavige locatie. Op kortere afstand is een burgerwoning aanwezig. De beoogde ontwikkeling zal voor het bedrijf geen extra belemmeringen opleveren omdat reeds een bedrijfswoning aanwezig is en die zal als zodanig voorlopig ook worden gehandhaafd.

 

Verkeer en parkeren:

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking wordt opgemerkt dat met de gewenste plannen er, ten opzichte van de situatie dat ter plaatse een agrarisch bedrijf is gevestigd, geen toename van het verkeer van en naar de inrichting zal ontstaan. Ook de verkeersveiligheid zal door het nieuwe bedrijf niet in het gedrang komen gezien de ligging aan een erfontsluitingsweg met vrijwel alleen maar bestemmingsverkeer omdat het hier om een doodlopende weg gaat.
Het terrein heeft voldoende mogelijkheden om hierop het parkeren voor het bedrijf te accommoderen.

 

Mogelijke aantasting waarden in het gebied:

Het perceel waarop het bedrijf wordt gevestigd is gebruikt en nog steeds in gebruik voor agrarische activiteiten. Er zijn geen bijzondere waarden ter plaatse aanwezig. Met de toevoeging van een kwaliteitsverbetering van het landschap als bedoeld in de Verordening ruimte zullen de waarden in het gebied eerder toenemen dan afnemen.

 

2.3.3 Conclusie

Uit het voorgaande mag worden geconcludeerd dat het verzoek voldoet aan de voorwaarden uit het

bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid 2013' tot wijziging van de bestemming naar de bestemming '

'Bedrijf'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 Planbeschrijving

Voorliggend wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding, toelichting en planregels.

De verbeelding volstaat met het aangeven van de nieuwe bestemming ‘Bedrijf’ met bestemmingsvlak en bouwvlak. De vereiste landschapsinvestering heeft de bestemming 'Natuur'gekregen. De planregels betreffen de ongewijzigde regels welke behoren bij de in het plangebied opgenomen bestemmingen en de op alle bestemmingen betrekking hebbende artikelen uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid 2013'.

 

HOOFDSTUK 4 Procedure

 

Het onderhavige plan is een plan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Ten aanzien van de procedure is het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht van kracht. Een en ander betekent dat het ontwerpplan gedurende 6 weken ter inzage zal worden gelegd tijdens welke termijn door belanghebbenden zienswijzen tegen dit wijzigingsplan kunnen worden ingediend waarna het plan kan worden vastgesteld door het college. Tegen het besluit van het college staat rechtstreeks