Plan: Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100
Idn: NL.IMRO.0758.BP2009011002-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Heuvel, Dr. Struyckenstraat 100.

HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

 

 

Artikel 3 Verkeer

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, straten en paden;

 2. parkeren;

 3. nutsvoorzieningen;

 4. speelvoorzieningen;

 5. groen;

 6. water.

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1 Algemeen

 1. de gronden mogen niet worden bebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. de hoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;
 2. de hoogte van lichtmasten mag maximaal 9 meter bedragen;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.

 

 

Artikel 4 Wonen

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maximaal 100 gestapelde woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;

met de daarbij behorende:

 1. parkeervoorzieningen, waaronder ondergrondse parkeerkelders;

 2. nutsvoorzieningen;

 3. groen;

 4. speelvoorzieningen;

 5. water.

 

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Algemeen

 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 2. geringe bouwwerken, zoals liften, trapportalen en trappenhuizen mogen buiten de bouwgrens gesitueerd worden tot een maximum van 30 m2 en balkons tot een maximum van 10m2 per balkon, mits de stedenbouwkundige hoofdopzet niet wordt gewijzigd en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet inevenredig worden aangetast;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel' mag een luifel gerealiseerd worden met een maximale hoogte van 5 m;

 4. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

 

4.2.2 Hoofdgebouwen

 1. de bouwhoogte mag maximaal 11 meter bedragen, tenzij anders is aangeduid.

 

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter mag bedragen;
 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.