Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Herziening diverse locaties in Breda 2016.

Planregels


 

Inhoudsopgave

 

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Waarde - Archeologie

HOOFDSTUK 3 Algemene regels

Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

 

 

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

1.1 Plan

Het bestemmingsplan 'Herziening diverse locaties in Breda 2016' met identificatienummer NL.IMRO.0758.BP2016101003-0401 van de gemeente Breda.

 

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

 

1.3 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

 

1.4 Archeologische waarden

Waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met sporen van vroegere menselijke bewoning of grondgebruik daarin, en die als zodanig van wetenschappelijk belang zijn en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigen.

 

1.5 Bedrijfswoning

Een woning in of bij een (bedrijfs)gebouw of op een bedrijventerrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

 

1.6 Bevi-inrichting

Bedrijven zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

 

1.7 Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

 

1.8 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

 

1.9 Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 

1.10 Plattelandswoning

Een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een agrarische bedrijf c.q. inrichting, die beschouwd wordt als onderdeel van dat agrarische bedrijf c.q. die inrichting maar die door derden, die niet functioneel zijn verbonden met het agrarische bedrijf c.q. de inrichting, mag worden bewoond;

HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 2 Waarde - Archeologie

 

2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden.

 

2.2 Bouwregels

 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming ‘Waarde - Archeologie’.

 2. In afwijking van lid a mogen, met inachtneming van het bepaalde in de andere bestemmingen:

 1. gebouwen worden gebouwd ter vervanging van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte van het gebouw niet wordt vergroot of veranderd en ook de situering gelijk blijft en waarbij bijbehorende grondwerkzaamheden niet dieper gaan dan 0,30 meter ten opzichte van het bestaand maaiveld;

 2. bouwwerken worden gebouwd of uitgebreid tot een oppervlakte van maximaal 100 m².

 1. Het bepaalde in lid a en b is niet van toepassing voor gebieden die zijn vrijgegeven middels een door het bevoegd gezag afgegeven selectiebesluit.

 

2.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 2.2 indien:

 1. op basis van een ingesteld archeologisch onderzoek kan worden aangetoond dat ter plaatse waar gebouwd gaat worden geen archeologische waarden als zodanig aanwezig zijn, of

 2. passende maatregelen zijn genomen om de aanwezige archeologische waarden veilig te stellen, zoals het aanbrengen van een beschermingslaag, het opgraven van de archeologische artefacten, het documenteren van de archeologische waarde of andere met het bevoegd gezag overeengekomen maatregelen.

 

2.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren als deze een oppervlakte betreffen van meer dan 100 m²:

 1. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;

 2. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd;

 3. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en andere oppervlakteverhardingen als dieper dan 0,30 meter wordt ontgraven;

 4. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

 5. het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse leidingen;

 6. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en
  overige waterpartijen;

 7. andere werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling;

 8. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.

 1. Aan een vergunning als bedoeld in lid a, kunnen voorwaarden worden verbonden indien uit voorafgaand archeologisch onderzoek de aanwezigheid van archeologische waarden is vastgesteld en het om zwaarwichtige redenen niet mogelijk is de archeologische waarden geheel te behouden.

 2. In afwijking van het bepaalde in lid a is geen omgevingsvergunning vereist, indien uit voorafgaand archeologisch onderzoek is gebleken dat geen archeologische waarden aanwezig zijn en geen archeologische waarden worden aangetast.

 

 

HOOFDSTUK 3 Algemene regels

 

Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

 

 

3.1 overige zone - 01

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 01" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Steenakker, Stadionstraat e.o.’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009039002-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 3 juni 2010 en onherroepelijk geworden op 18 januari 2012, onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 01":

 1. op een deel van de gronden de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" is toegevoegd en artikel 2 uit onderhavig plan eveneens van toepassing is;

 2. de aanduiding ‘bouwvlak’ is toegevoegd en de gebiedsaanduiding “geluidszone – industrie” is vervallen.

 

3.2 overige zone - 02

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 02" zijn de regels uit het bestemmingsplan 'Ginneken', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009029001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 15 maart 2012 en onherroepelijk geworden op 6 februari 2013 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 02":

 1. de bestemming "Bedrijf" is gewijzigd naar de bestemming "Wonen";

 2. in afwijking van artikel 17.2.1 onder c. uit het bestemmingsplan 'Ginneken', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009029001-0501 het aantal woningen maximaal 7 mag bedragen;

 3. de ligging van de aanduiding 'bouwvlak' is gewijzigd;

 4. in afwijking van artikel 17.2.2 onder a. uit het bestemmingsplan 'Ginneken', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009029001-0501 andere bouwhoogten zijn toegestaan, hiertoe is de aanduiding "maximum bouwhoogte (m): 4" en de aanduiding "maximum bouwhoogte (m): 7" toegevoegd.

 

3.3 overige zone - 03A

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 03A" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'IJpelaar’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009027001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 29 april 2010 en onherroepelijk geworden op 15 juni 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 03A" de aanduiding 'bedrijfswoning' is toegevoegd.

 

3.4 overige zone - 03B

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 03B" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'IJpelaar’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009027001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 29 april 2010 en onherroepelijk geworden op 15 juni 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 03B" de aanduiding 'bedrijfswoning' en de aanduiding "maximum bebouwingspercentage ( %): 100%" is toegevoegd.

 

3.5 overige zone - 03C

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 03C" zijn de regels uit het bestemmingsplan 'IJpelaar’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009027001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 29 april 2010 en onherroepelijk geworden op 15 juni 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 03C":

 1. de bestemming "Gemengd" is gewijzigd naar de bestemming "Wonen";

 2. de aanduidingen "maximum bouwhoogte (m): 7" en "maximum bebouwingspercentage terrein (%): 50" zijn vervallen.

 

3.6 overige zone - 04

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 04" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'IJpelaar’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009027001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 29 april 2010 en onherroepelijk geworden op 15 juni 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 04" de bestemming "Verkeer" is gewijzigd naar de bestemming "Wonen".

 

3.7 overige zone - 05

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 05" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Brabantpark', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2010006001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 26 september 2011 en onherroepelijk geworden op 6 februari 2013 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 05":

 1. de functie 'detailhandel' niet is beperkt tot uitsluitend op de begane grond;

 2. de aanduiding ‘bouwvlak’ is toegevoegd.

 

3.8 overige zone - 06

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 06" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Ruitersbos', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.07580000B043- met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 14 februari 2008 en onherroepelijk geworden op 16 september 2008 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 06":

 1. de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" is toegevoegd en artikel 2 uit onderhavig plan eveneens van toepassing is;

 2. de aanduiding ‘bouwvlak’ is toegevoegd.

 

3.9 overige zone - 07

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 07" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Ruitersbos', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.07580000B043- met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 14 februari 2008 en onherroepelijk geworden op 16 september 2008 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 07":

 1. de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" is toegevoegd en artikel 2 uit onderhavig plan eveneens van toepassing is;

 2. de gronden in het geheel de bestemming "Woondoeleinden" hebben;

 3. de aanduiding ‘bouwvlak’ is toegevoegd.

 

3.10 overige zone - 08

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 08" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Ulvenhout', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009060001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 11 februari 2010 en onherroepelijk geworden op 24 augustus 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 08" de ligging van de aanduiding ‘bouwvlak’ en de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - erfbebouwing" is gewijzigd.

 

3.11 overige zone - 09

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 09" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Ulvenhout', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009060001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 11 februari 2010 en onherroepelijk geworden op 24 augustus 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 09":

 1. de bestemming "Wonen" voor een deel van de gronden is aangepast naar "Verkeer";

 2. de aanduiding ‘bouwvlak’ is toegevoegd.

 

3.12 overige zone - 10

Ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 10" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Overakker - Blauwe Kei’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2011028001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 3 juni 2010 en onherroepelijk geworden op 18 januari 2012 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 10":

 1. het aantal woningen maximaal 8 mag bedragen;

 2. de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is toegevoegd;

 3. de aanduiding "nokrichting" is vervallen.

 

3.13 overige zone - 11

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 11" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Heusdenhout', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2009024001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 29 april 2010 en onherroepelijk geworden op 16 februari 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 11":

 1. de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - lpg" is vervallen;

 2. de aanduidingen "veiligheidszone - bevi lpg afleverzuil", "veiligheidszone - bevi lpg reservoir", "veiligheidszone - bevi lpg reservoir invloedsgebied GR contour", "veiligheidszone - bevi lpg vulpunt" en "veiligheidszone - bevi lpg vulpunt invloedsgebied GR contour" zijn toegevoegd en artikel 3.17 tot en met 3.21 uit onderhavig plan van toepassing zijn.

 

3.14 overige zone - 12

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 12" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Hoge Vucht, Biesdonkweg 31', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2013043004-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 26 september 2013 en onherroepelijk geworden op 16 februari 2011 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 12":

 1. de gebiedsaanduiding "veiligheidszone - lpg" is vervallen;

 2. de aanduidingen "veiligheidszone - bevi lpg afleverzuil", "veiligheidszone - bevi lpg reservoir", "veiligheidszone - bevi lpg reservoir invloedsgebied GR contour", "veiligheidszone - bevi lpg vulpunt" en "veiligheidszone - bevi lpg vulpunt invloedsgebied GR contour" zijn toegevoegd en artikel 3.17 tot en met 3.21 uit onderhavig plan van toepassing zijn;.

 

3.15 overige zone - 13

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 13" zijn de regels uit en de verbeelding van het bestemmingsplan 'Brabantpark', als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2010006001-0501 met de bijbehorende bijlagen, vastgesteld op 26 september 2011 en onherroepelijk geworden op 6 februari 2013 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 13":

 1. de aanduiding ‘bedrijfswoning’ is toegevoegd;

 2. de bepalingen uit artikel 15 Wonen van toepassing zijn.

 

3.16 overige zone - 14

ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 14" zijn de regels uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid 2013’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0758.BP2012059001-0403 onverkort van toepassing, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "overige zone - 14" de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden - plattelandswoning’ is opgenomen.

 

3.17 veiligheidszone - bevi lpg afleverzuil

 1. Het is verboden om binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg afleverzuil' kwetsbare objecten, zoals genoemd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen op te richten of te vestigen.

 2. Voor wat betreft het oprichten of vestigen van beperkt kwetsbare objecten binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg afleverzuil' moet rekening worden gehouden met de richtwaarde zoals opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

 

3.18 veiligheidszone - bevi lpg reservoir

 1. Het is verboden om binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg reservoir' kwetsbare objecten, zoals genoemd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen op te richten of te vestigen.

 2. Voor wat betreft het oprichten of vestigen van beperkt kwetsbare objecten binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg reservoir' moet rekening worden gehouden met de richtwaarde zoals opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

 

3.19 veiligheidszone - bevi lpg reservoir invloedsgebied GR contour

Voor iedere ontwikkeling ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg reservoir invloedsgebied GR contour' moet het groepsrisico te worden berekend en verantwoord.

 

3.20 veiligheidszone - bevi lpg vulpunt

 1. Het is verboden om binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg vulpunt' kwetsbare objecten, zoals genoemd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen op te richten of te vestigen.

 2. Voor wat betreft het oprichten of vestigen van beperkt kwetsbare objecten binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg vulpunt' moet rekening worden gehouden met de richtwaarde zoals opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

 

3.21 veiligheidszone - bevi lpg vulpunt invloedsgebied GR contour

Voor iedere ontwikkeling ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi lpg vulpunt invloedsgebied GR contour' moet het groepsrisico te worden berekend en verantwoord.

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels

 

 

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het bestemmingsplan "Herziening diverse locaties in Breda 2016".