Plan: Waterdonken en Waterakkers, partiële herziening Waterakkers
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010044002-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Waterdonken en Waterakkers, partiële herziening Waterakkers.

Artikel 3 Bedrijventerrein

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3 zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels;

met daarbij behorend(e):

 1. groen;

 2. parkeren;

 3. verkeer;

 4. water.

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1 Gebouwen

 1. mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

 2. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 80%;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximum hoogte (m)' mag de hoogte niet meer bedragen dan is aangegeven;

 4. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelgrens bedraagt minimaal 2,50 meter;

 5. geen bedrijfswoningen mogen worden opgericht.

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. de hoogte van lichtmasten en vlaggenmasten mag maximaal 8 meter bedragen;

 2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 meter bedragen.

 

3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 onder c voor het toestaan van een bouwhoogte van maximaal 25 meter indien dit noodzakelijk is voor de realisatie van een biomassacentrale binnen deze bestemming.

 

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde lid 3.1 en in artikel 9voor:

 1. een inrichting, bedrijf of bedrijfsactiviteit die niet is vermeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten die naar aard en invloed op de omgeving gelijk is te stellen met de in deze planregels direct toegelaten activiteiten met dien verstande dat dit niet geldt voor de vestiging van detailhandelsbedrijven, zelfstandige kantoren, horecabedrijven, bedrijven welke vallen onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en risicovolle bedrijven als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;

 2. een inrichting, bedrijf, of bedrijfsactiviteit, vermeld in een hogere milieucategorie als aangegeven in de Staat van bedrijfsactiviteiten, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de in lid 3.1 toegelaten categorieën;