Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Steenakker, Meester Bierensweg 56.

toelichting


 

Inhoudsopgave

 

HOOFDSTUK 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

1.2 Ligging van plangebied

1.3 Geldend bestemmingsplan

1.4 Leeswijzer

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

2.1 Historie

2.2 Bestaande situatie plangebied

HOOFDSTUK 3 Beleid

3.1 Rijksbeleid

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

3.3 Gemeentelijk beleid

HOOFDSTUK 4 Doelstelling van het bestemmingsplan

4.1 Inleiding

4.2 Beschrijving plan

4.3 Duurzaamheidsaspecten

HOOFDSTUK 5 Milieu en Landschap

5.1 Beoordeling Milieueffectrapportage

5.2 Bodem

5.3 Geluid

5.4 Bedrijfshinder

5.5 Watertoets

5.6 Flora- en fauna

5.7 Cultureel erfgoed

5.8 Luchtkwaliteit

5.9 Externe veiligheid

HOOFDSTUK 6 Juridische planbeschrijving

6.1 Inleiding

6.2 Hoofdopzet

6.3 Bestemmingen

HOOFDSTUK 7 Economische uitvoerbaarheid

7.1 Inleiding

7.2 Toepassing grondexploitatie

HOOFDSTUK 8 Communicatie

8.1 Inleiding

8.2 Participatie

8.3 Vooroverleg

8.4 Zienswijzen

8.5 Beroep

 

HOOFDSTUK 1 Inleiding

 

1.1 Aanleiding en doel

De eigenaren van een perceel gelegen aan de Meester Bierensweg 56 te Prinsenbeek zijn voornemens het perceel te splitsen in drie kavels. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Steenakker" omdat woningvermeerdering op grond van het genoemde bestemmingsplan niet is toegestaan.

 

Op 11 oktober 2017 heeft de gemeente Breda aangegeven bereid te zijn in principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening ten behoeve van drie kavels.

 

Middels voorliggend bestemmingsplan wordt de realisatie van de drie vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.

 

1.2 Ligging van plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Meester Bierensweg 56 te Prinsenbeek. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Prinsenbeek, sectie F, nummer 2830. Het perceel heeft een oppervlakte van 6.733 m2.

 

Het plangebied is gelegen ten oosten van Prinsenbeek en ten westen van Breda en ligt tussen de infrasatructuur A16/HSL spoorlijn Breda - Roosendaal en spoorlijn Breda - Dordrecht.

 [image]

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: kadastralekaart.com)

 

1.3 Geldend bestemmingsplan

De planlocatie is gelegen binnen het bestemmingsplan "Steenakker". Dit bestemmingsplan is op 11 juni 2014 onherroepelijk geworden.

 

Het perceel ter plaatse is bestemd als 'Wonen' en heeft een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'. Het perceel kent gedeeltelijk een bouwvlak.

 

 [image]

Figuur 1.2 Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'Steenakker'

 

Toets bestemmingsplan

Op het perceel mag maximaal 1 woning worden gerealiseerd. De realisatie van drie woningen is op grond van het vigerende bestemmingsplan dan ook niet toegestaan.

De maximale goot- en bouwhoogte mag respectievelijk maximaal 7 en 11 meter bedragen. Deze maatvoering zal niet worden overschreden.

 

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een gebiedsanalyse en een beschrijving van de huidige situatie van het plangebied beschreven. In hoofdstuk 3 worden de beleidskaders van rijk, provincie en gemeente beschreven. Hoofdstuk 4 licht de doelstelling van het bestemmingsplan toe. De aspecten met betrekking tot het milieu komen in hoofdstuk 5 aan bod. De juridische planbeschrijving volgt in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 en 8 komen respectievelijk de uitvoerbaarheid van het plan en de communicatie aan bod.

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

 

2.1 Historie

Het lint Meester Bierensweg is van oorsprong een route die Prinsenbeek verbond met Princenhage en met de weg naar Landgoed Burgst. De Meester Bierensweg was anderhalve eeuw geleden nog een grotendeels onbebouwd lint in een open landschap. De verdichting van het lint met woningen vond voor een groot deel plaats tussen 1950 en 1965. De woningen werden naast elkaar aan het lint gebouwd met wisselende afstanden van de voorgevels tot de weg. De percelen zijn van gelijke breedte, overwegend 20 en 25 meter breed. Na deze periode zijn nieuwe woningen op vergelijkbare wijze toegevoegd. De huidige karakteristiek van het lint wordt daardoor enerzijds bepaald door de naast elkaar gelegen vrijstaande woningen op percelen die in veel gevallen circa 20 meter breed zijn.

 

Anderzijds is er een aantal plekken herkenbaar uit de periode vóór de verdichting van het lint in het agrarisch landschap met woningbouw. Deze percelen zijn herkenbaar door openheid van de zeer brede percelen, diepe voortuinen en onderscheidende, gedraaide positionering van de woningen aan het lint. Deze herkenbaarheid van het verleden in het bebouwingsbeeld aan het lint en de diversiteit aan kavelbreedte, met ook zeer brede kavels aan het lint, onderscheidt het organisch bebouwde lint van meer planmatig ontwikkelde straten en buurten. In navolgende figuur is historische ontwikkeling van het karakteristieke lint door de jaren heen weergegeven.

 

 [image]

Figuur 2.1 Historische ontwikkeling Meester Bierensweg

 

2.2 Bestaande situatie plangebied

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een woning met oude, vervallen stallen. Deze stallen zijn al 25 jaar niet meer in gebruik, met uitzondering van het zuidwestelijke deel van de stallen. Hier hebben recent nog enkele schapen in gestaan. Tevens zijn ten westen en ten oosten van de bebouwing weilanden aanwezig. Op het terrein zijn voorts diverse bomen en struiken aanwezig.

 

 [image]

Figuur 2.2 Vogelvlucht weergave plangebied (bron: Bing Maps)

 

 [image]

Figuur 2.3 Foto's bestaande situatie

HOOFDSTUK 3 Beleid

Bij het maken van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing wordt rekening gehouden met het beleid van hogere overheden (het rijk en de provincie) en de vastgestelde gemeentelijke beleidskaders. Hieronder wordt het relevante ruimtelijke beleid voor het plangebied weergegeven.

 

3.1 Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in werking getreden. Deze structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.

 

De structuurvisie schetst ontwikkelingen en legt de ambities tot 2040 vast. De ambities zijn:

 1. Concurrentiekracht

 2. Bereikbaar

 3. Leefbaar en veilig

 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):

 • Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

 • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;

 • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

 

De structuurvisie regelt geen specifieke zaken op provinciaal of lokaal niveau. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies. Daartoe schaft het Rijk het landschapsbeleid af en beperkt het zich tot het natuurdomein.

 

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van bovenvermelde is het Rijksbeleid niet direct van toepassing op onderhavige ontwikkeling.

 

De (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking wordt overgelaten aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. De sturing op verstedelijking, Rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk los. Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen, neemt het Rijk een “Ladder voor duurzame verstedelijking” op in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Toetsing aan de 'ladder' vindt plaats verderop in deze paragraaf.

 

Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro), 2011

Het Rijk heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van bestemmingsplannen.

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden met daarin een regeling voor een beperkt aantal onderwerpen. Op 1 oktober 2012 is het besluit aangevuld met regels voor de andere beleidskaders uit de SVIR en tevens uit het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Per 1 januari 2017 is een geconsolideerde versie van toepassing. Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke drukte. Een aantal onderwerpen is geregeld in de bij het Barro behorende Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro). Hiervan is per 1 januari 2019 een geconsolideerde versie beschikbaar.

 

 [image]

Figuur 3.1 Situering radarverstoringsgebieden

 

 [image]

Figuur 3.2 Ligging obstakelbeheergebied Vliegbasis Gilze-Rijen

 

Beoordeling

Ten aanzien van het onderhavige plangebied zijn een tweetal regels uit het Rarro van toepassing. Dit betreft enerzijds de regeling met betrekking tot het radarverstoringsgebied van radarstations. Als gevolg van dit radarverstoringsgebied geldt een maximale hoogtemaat van 90 meter voor op te richten windturbines en 113 meter voor overige bebouwing.

 

Anderzijds betreft het een regeling met betrekking tot obstakelbeheergebieden rondom een vliegbasis, in onderhavig geval Vliegbasis Gilze-Rijen. Een obstakelbeheergebied bij een (militair) luchtvaart terrein kenmerkt zich door, gezien vanuit het vliegveld, een aantal vlakken waarvan de hoogte oploopt met het toenemen van de afstand tot het luchtvaart terrein. In het gebied gelden beperkingen ten aanzien van de hoogte van objecten. Concreet betekent dit dat binnen het obstakelbeheergebied een maximale hoogte voor objecten geldt van circa 160 meter.

 

Conclusie

De maximale toegestane hoogten in het plangebied is lager dan toegestaan is in het kader van het obstakelbeheergebied of radarverstoringsgebied. Het bestemmingsplan is dus niet in strijd met het rijksbeleid.

 

Besluit ruimtelijke ordening “Ladder duurzame verstedelijking”

In het Besluit ruimtelijke ordening is een Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen. De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik, met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als een nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. Per 1 juli 2017 is een vereenvoudigde Ladder in werking getreden.

 

De Ladder is van toepassing op ontwikkelingen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’.

 

Bij toepassing van de Ladder dient antwoord gegeven te worden op een aantal vragen. Indien een vraag positief kan worden beantwoord, dient de Ladder verder te worden doorlopen. Indien een vraag niet positief kan worden beantwoord, dan is de Ladder niet (verder) van toepassing dan wel kan niet aan de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' worden voldaan.

 1. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling?

 2. Voorziet het onderhavige besluit in een nieuwe stedelijke ontwikkeling?

 3. Is er sprake van een behoefte aan de voorziene ontwikkeling?

 4. Is de voorziene ontwikkeling gelegen buiten het bestaand stedelijk gebied?

 5. Is het mogelijk om de voorziene ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren?

 

Beoordeling en conclusie

 1. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling?
  Op basis van jurisprudentie kan geconcludeerd worden dat een woningbouwontwikkeling van meer dan 12 woningen gezien wordt als stedelijke ontwikkeling. Onderhavig planvoornemen voorziet in realisatie van 2 nieuwe woningen aangezien conform vigerend bestemmingsplan reeds 1 woning mogelijk is. Er is dan ook geen sprake van een stedelijke ontwikkeling.

 

De ontwikkeling betreft geen "nieuwe" stedelijke ontwikkeling. Een procesmatige verantwoording van de Ladder is derhalve niet benodigd en belemmert de planvorming niet.

 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

 

Omgevingsvisie Noord-Brabant

De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. En regelt zo het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Vooruitlopend hierop heeft de Provincie Noord-Brabant alvast een provinciale Omgevingsvisie gemaakt welke op 14 december 2018 is vastgesteld.

De omgevingsvisie bevat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De basisopgave voor de provincie is: 'werken aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit'. Hierbij heeft de provincie als doel gesteld voor de middellange termijn, 2030: Brabant heeft een aanvaardbare leefomgevingskwaliteit doordat wij voor alle aspecten voldoen aan de wettelijke normen. Voor de lange termijn, 2050, wil men een goede leefomgevingskwaliteit hebben door op alle aspecten beter te presteren dan wettelijk als minimumniveau is bepaald. Om de basisopgave te behalen heeft men vier hoofdopgaven verwoord:

 

 1. Werken aan de Brabantse energietransitie;

Doel 2050: 100% duurzame energie, grotendeels afkomstig uit Noord-Brabant.

 

Doel 2030: ten minste 50% reductie van broeikasgassen ten opzichte van de uitstoot in 1990 en ten minste 50% duurzame energie.

 

 1. Werken aan een klimaatproof Brabant;

Doel 2050: Brabant is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.

 

Doel 2030: Brabant handelt al sinds 2020 klimaatbestendig en waterrobuust; in 2030 zijn de eerste grote gebiedsopgaven daartoe al gerealiseerd.

 

 1. Werken aan de slimme netwerkstad;

Doel 2050: Het stedelijk netwerk van Brabant functioneert als één samenhangend duurzaam en concurrerend netwerk van steden en dorpen als onderdeel van de Noordwest-Europese metropool. Brabant kenmerkt zich door een sterke sociale cohesie, een excellent en duurzaam woon-, leef- en vestigingsklimaat met een comfortabel, betrouwbaar en multimodaal verkeers- en vervoersysteem en een uitstekende (digitale) infrastructuur.

 

Doel 2030: Brabantse partijen werken aan de transformatie van het bestaand bebouwd gebied van Brabant. Ondersteund door de digitale ontwikkelingen zijn er belangrijke stappen gezet in de richting van een excellent en duurzaam woon-, leef- en vestigingsklimaat met een comfortabel, betrouwbaar en multimodaal verkeers- en vervoersysteem. Bewoners uit alle geledingen van de bevolking voelen zich verbonden met hun omgeving en met elkaar doordat zij meedenken en meedoen aan de veranderingen in hun omgeving.

 

 1. Werken aan een concurrerende, duurzame economie;

Doel 2050: Brabant is top kennis- en innovatieregio in Europa. Producten, materialen en grondstoffen worden op alle onderdelen van de Brabantse economie in verregaande mate hergebruikt. Niet hernieuwbare hulpbronnen worden behouden. Het streven naar waardecreatie voor mens, natuur en economie gaan hand in hand. De Brabantse economie is verregaand circulair.

 

Doel 2030: Brabant is top kennis- en innovatieregio in Europa. We werken aan een circulaire economie door duurzamer om te gaan met de beschikbare grondstoffen en natuurlijke bronnen. We verminderen daartoe samen met maatschappelijke partners het gebruik van niet vernieuwbare grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) volgens de landelijke afspraken met 50%.

 

De Omgevingsvisie bevat geen sectorale beleidsdoelen. De concrete doelen, voor bijvoorbeeld natuur, water, veiligheid, milieu, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit, staan nu nog in de bestaande plannen van de provincie (PMWP, Structuurvisie RO, BRUG, PVVP). Grote delen van die beleidsplannen horen vanuit het systeem van de Omgevingswet straks (soms verplicht) thuis in een programma zoals het natuurbeheerplan en het waterprogramma. De komende tijd wordt dit sectorale beleid afgestemd op de Omgevingsvisie en al dan niet uitgewerkt in de programma's en/of omgevingsverordening.

 

Transformatie van het stedelijk gebied wordt een belangrijke opgave. Het 'up to date' houden van het bestaand stedelijk gebied is essentieel voor een duurzame, sociale en economische ontwikkeling van de steden en dorpen van Brabant. Met onderhavige ontwikkeling worden nieuwe woningen toegevoegd binnen bestaand stedelijk gebied. De nieuw te bouwen woningen voldoen aan de minimale eisen ten aanzien van duurzaamheid, zoals gasloos bouwen.

 

Structuurvisie 2010 - Partiële herziening 2014

Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft in de Structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025, met een doorkijk tot 2040, vastgelegd. De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van Brabant.

 

Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de partiële herziening van de structuurvisie in 2014, vastgesteld op 7 februari 2014 en in werking getreden op 19 maart 2014.

 

De woonwensen en de leefbaarheid in de dorpen en steden, de behoefte aan gebiedseigenheid en identiteit van stad, dorp en landschap en klimaatverandering staan in de volle aandacht. Noord-Brabant wil blijven ontwikkelen, maar Noord-Brabant stelt ook eisen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom gaat de provincie, meer dan voorheen, duurzaam en zorgvuldig om met de leefomgeving en de ruimte. Ze wil een goede relatie creëren tussen wonen en werken in de stedelijke omgeving en een groene landelijk omgeving daarbuiten.

 

Het plangebied is op basis van de structurenkaart geheel gelegen in de gebiedsaanduiding 'Stedelijk concentratiegebied'. Naar huidige inzichten van de provincie is in het stedelijk concentratiegebied voldoende ruimte om in de verstedelijkingsbehoefte (wonen, werken en voorzieningen) te voorzien. Hier is ruimte voor een grote verscheidenheid aan woon- en werkmilieus, of een menging daarvan, in uiteenlopende dichtheden.

 

Met name de beleidslijnen van zorgvuldig ruimtegebruik en concentratie van verstedelijking zijn van belang. Voor het stedelijke concentratiegebied betekent zorgvuldig ruimtegebruik dat bij het zoeken naar ruimte om te voorzien in de behoeften op het vlak van wonen, werken en voorzieningen de mogelijkheden van de bestaande ruimte zo goed mogelijk worden benut. Het accent moet hierbij liggen op inbreiding en herstructurering. Tevens zet de provincie in op het intensiveren van ruimtegebruik rondom hoogstedelijke zones om zo de verknoping van stedelijke ontwikkelingen en infrastructuur te bereiken.

 

 [image]

Figuur 3.3 Uitsnede Structuurvisie 2010 - partiële herziening 2014

 

Beoordeling en conclusie

De woningen worden gerealiseerd in het stedelijke concentratiegebied en is aangeduid als 'hoogstedelijke zone'. De opgave is om de (inter)nationale concurrentiepositie van de Brabantse steden te versterken door economische kerngebieden, waaronder hoogstedelijke zones en stedelijke knooppunten, te ontwikkelen. Onderdeel daarvan is het duurzaam bereikbaar maken van die economische kerngebieden door ontwikkeling van multimodale vervoersoplossingen voor personen- en goederenvervoer. Dit vraagt om een zo goed mogelijke afstemming tussen infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom is de opgave om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte.

 

De locatie is gelegen in de driehoek van de Rijksweg A16, de HSL en andere spoorlijnen en ligt daarmee op een knooppunt van infrastructuur. Het toevoegen van twee nieuwe woningen op een bestaand woonperceel draagt bij aan de opgave ten aanzien van inbreiding en herstructurering van bestaande stedelijk gebied en past derhalve binnen de provinciale structuurvisie.

 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 2019

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving, staan voortaan bij elkaar in de Interim omgevingsverordening. Deze omgevingsverordening is vastgesteld op 25 oktober 2019. De Interim omgevingsverordening vervangt diverse provinciale verordening, waaronder de verordening Ruimte. De Interim omgevingsverordening is beleidsneutraal van karakter en vooral is bedoeld om bestaande regelingen samen te voegen, heeft er ook (nog) geen expliciete afweging plaatsgevonden of de inzet van de verordening voor een bepaald thema gecontinueerd moet worden. Uitgangspunt van deze Interim omgevingsverordening is dat de huidige regels met het huidige beschermingsniveau zijn gehandhaafd.

 

Het plangebied is gelegen binnen de structuur ‘Stedelijk gebied - concentratiegebied'. Er is een basisregeling geformuleerd voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat eerst de mogelijkheden in Stedelijk gebied worden benut.

 

 [image]

Figuur 3.4 Uitsnede Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

 

Daarnaast geldt 'zorgvuldig ruimtegebruik' als basisprincipe en is opgenomen vanuit de zorg voor een goede omgevingskwaliteit. Dat betekent dat een stedelijke ontwikkeling voor wonen, werken of voorzieningen in beginsel plaatsvindt binnen Stedelijk gebied en dat de ruimte binnen Stedelijk gebied zo goed als mogelijk wordt benut. Vanuit de ladder voor verstedelijking die in het besluit ruimtelijke ordening is opgenomen gelden dienaangaande ook voorwaarden. De Laddertoets is reeds in voorgaande paragraaf aan bod gekomen.

 

Beoordeling en conclusie

Het plangebied bevindt zich binnen het stedelijk concentratiegebied. Op de locatie is thans woningbouw mogelijk. Bij de nieuwe invulling is nadrukkelijk gezocht naar een zorgvuldige indeling in verband met het karakteristieke lint en huidige stedenbouwkundige invulling. Daarnaast is rekening gehouden met de bestaande bomen die behouden blijven. Hiermee wordt de huidige kwaliteit zo veel mogelijk behouden. De ontwikkeling is derhalve passend binnen regels van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

Daarnaast is in het bestemmingsplan rekening gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste omgeving, waaronder de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de ecologische waarden en andere relevante milieuaspecten. De verantwoording hiervan bevindt zich in hoofdstuk 5 van voorliggend bestemmingsplan.

 

Regionale Agenda Wonen 2017

In de Regionale Agenda Wonen 2017 is een beeld geschetst van enkele actuele ontwikkelingen op de woningmarkt in Noord-Brabant. Naast de regionale plancapaciteit komt ook een aantal vraagstukken en opgaven rond de aansluiting van vraag en aanbod op de regionale woningmarkt in dit stuk aan bod. In de loop der jaren is de plancapaciteit teruggebracht om te voldoen aan de veranderende vraag en zo te komen tot een realistisch aanbod. Op dit moment blijft de gerealiseerde woningbouw achter op de geprognosticeerde woningbouwopgave.

 

Daarnaast laat de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose nog een behoorlijke regionale woningbouwopgave zien van circa 33.000 woningen tot 2030. Een groot deel van deze opgave komt terecht in de steden. De kwantitatieve doelstelling blijft bestaan, maar moet ook gekoppeld worden aan de juiste kwalitatieve samenstelling van de woningbouwplannen. Verwacht wordt dat de vraag zich de eerstkomende jaren zal richten op de huursector en het minder dure koopsegment. Ruimte en flexibiliteit in planning en programmering, die benut kan worden om in te spelen op de veranderde prijsstellingen op de woningmarkt, eventueel ook in combinatie met het herbestemmen van leegstaand of leeg komend vastgoed zijn daarbij van belang.

 

Beoordeling en conclusie

Voor de gemeente Breda ligt er tot 2025 een woningbouwopgave van 8.275 woningen. Circa 70% van deze benodigde woningbouw is vastgelegd in zogenaamde harde plannen. Hiermee blijft er ruimte voor incidentele (particuliere) initiatieven. De beoogde ontwikkeling voorziet in de ontwikkeling van 3 woningen (2 nieuwe en 1 vervanging van bestaande woningen). Dit past binnen in de Regionale Agenda Wonen welke voor gemeente Breda is vastgesteld.

 

3.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie “Breda 2030: keuzes maken in een dynamische tijd”

De gemeenteraad heeft in september 2013 de Structuurvisie Breda 2030, “Keuzes maken in een dynamische tijd”, vastgesteld.

 

De structuurvisie, vastgesteld door de raad op 26 september 2013, bestaat uit een ruimtelijke visie en een beleidsvisie. De nieuwe structuurvisie vervangt de Structuurvisie Breda 2020, aangezien deze is achterhaald door gewijzigde opgaven voor wonen en werken als gevolg van veranderde economische omstandigheden. Ook sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing vragen om een visie.

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Breda staan drie hoofdlijnen centraal: Knooppunt Breda, Breda Markstad en Bredaas Mozaïek.

 

 1. Knooppunt Breda bouwt aan de economische kracht en regionale positie van Breda. Knooppunt Breda heeft een sterke relatie met mobiliteit. Deze hoofdlijn benadrukt de profit kant;

 2. Breda Markstad stelt de kansen en kwaliteiten van het water in Breda centraal. Water is belangrijk voor de cultuurhistorie en identiteit. Door de dalen is er een natuurlijke verweving van het buitengebied met het stedelijk gebied. Deze hoofdlijn bedient de planet kant;

 3. Bredaas Mozaïek stelt de diversiteit aan gebiedkarakteristieken als kwaliteit voor de stad. De lokale karakteristieken en behoeften van de dorpen, buitengebiedsdelen en stadswijken van Breda staat centraal. De historische linten verbinden de mozaïekstukken met elkaar en zijn vaak drager van de gebiedkarakteristiek. Deze hoofdlijn is vooral geassocieerd met de people kant.

 

Bij een ontwikkeling moeten deze drie hoofdlijnen/factoren in balans zijn. In de huidige tijden zal ontwikkeling op een andere manier tot stand komen; niet alleen grote projecten van bovenaf, maar ook kleinschaligere initiatieven uit de stad, van onderaf. Uitgangspunt blijft 'geschikt wonen voor iedereen' Breda ondersteunt initiatieven en kiest voor een differentiatie in woonmilieus.

Het karakter van de delen in het Bredaas mozaïek wordt bepaald door de ontstaans- geschiedenis van de plek, de tijd waarin een gebied is ontgonnen, aangeplant of bebouwd en de functie die het nu vervult. De historische linten zijn essentieel voor het mozaïek. Ze zijn karakteristiek voor de mozaïekdelen en verbinden deze met elkaar.

 

Beoordeling en conclusie

Onderhavig planvoornemen is voorzien in bestaand stedelijk gebied van Breda aan het historische karakteristieke lint 'Meester Bierensweg'. Het plan voorziet in de sloop van een bestaande vrijstaande woning en het daarvoor in de plaats realiseren van drie vrijstaande woningen. Bij de projectie van de drie bouwvlakken is rekening gehouden met het karakteristieke lint. De woning worden gedeeltelijk dan ook teruggelegd op het perceel zoals in de bestaande situatie ook het geval is.

 

Woonvisie Breda: “wonen in een dynamische tijd”

Breda is een complete woongemeente, nu en in de toekomst, met een grote verscheidenheid aan woningen en woonmilieus voor de diverse bewoners. In Breda is voor iedereen een passend en duurzaam (t)huis dat voldoet aan de wensen en behoeften. De gemeente wil dit graag zo houden en versterken door in de woonvisie uitvoering te geven aan drie ambities:

 • Zorgen voor een gedifferentieerd en doordacht woningbouwprogramma, met voldoende flexibiliteit en ruimte voor maatwerk;

 • Een comfortabele woningvoorraad die aansluit bij behoeften en wensen van inwoners, nu en in de toekomst. We zetten in op een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad en nieuwbouw;

 • Een (t)huis voor alle groepen inwoners. Speciale aandacht is er voor de groep kwetsbare inwoners die niet op eigen kracht in huisvesting kan voorzien.

 

De gemeente Breda streeft naar kwalitatief goede en gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad, die aansluit bij de diversiteit in de vraag vanuit de verschillende doelgroepen. De keuzevrijheid van de consument op de huur- en koopmarkt dient vergroot te worden. Om dit mogelijk te maken is flexibiliteit in plannen, programmering en procedures vereist.

 

Beoordeling en conclusie

Voorliggend plan is voorzien binnen de huidige stedelijke grenzen van de gemeente Breda, maar wel gelegen in een landelijke omgeving tussen de kern Prinsenbeek en de stad Breda.

Er worden 3 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt en zijn op die manier geprojecteerd waarbij het karakter van de straat behouden blijft. De realisatie van vrijstaande woningen sluit aan bij de directe omgeving en het lint waarin het perceel zich bevindt. Hier zijn reeds diverse vrijstaande woningen aanwezig.

 

Bomenbeleid, 2016

De gemeente Breda heeft een nieuwe digitale kaart met waardevolle bomen, bossen en andere groene gebieden, vastgesteld d.d. 14 juli 2016. Aan de hand van criteria - zoals cultuurhistorie, ecologie en het klimaat - zijn samen met lokale natuur- en milieuverenigingen de Bredase bomen zorgvuldig in kaart gebracht. Het nieuwe bomenbeleid zorgt voor adequate bescherming van waardevolle bomen, maar ook bossen en houtsingels. Het brengt vereenvoudiging van de huidige Bomenverordening 2010. Het groen op de kaart is in de toekomst beschermd en valt onder de regels van een omgevingsvergunning.

 

 [image]

Figuur 3.5 Uitsnede Bomenkaart Vergunningsplichtige Houtopstanden

 

Beoordeling en conclusie

Zoals uit voorgaande figuur blijkt zijn binnen het plangebied een viertal bomen aanwezig die aangeduid zijn als vergunningsplichtige houtopstanden. De vier bomen bevinden zich aan de voorzijde op het perceel, tegen de Meester Bierensweg aan. De bouwvlakken voor de 3 nieuwe woningen zijn gelegen ruim achter deze bomen waardoor de bomen behouden zullen blijven.

Daarnaast is het gebied grenzend aan de zuidzijde van het perceel aangeduid als 'landschapselement'. Door de aanleg van natuur in de zuidhoek van het perceel krijgt het landschapselement een ecologische meerwaarde. In het bestemmingsplan krijgen deze gronden dan ook de bestemming 'natuur'.

 

Nota Parkeer en Stallingsbeleid Breda, herijking 2013

In 2004 is de Nota Parkeer- en Stallingsbeleid Breda vastgesteld. Er zijn enkele aspecten uit deze Nota Parkeer- en Stallingsbeleid die aangescherpt dienden te worden, namelijk de systematiek met betrekking tot het instellen van een vergunningenzone en de parkeernormen. Daarom is de nota in 2013 herijkt.

 

In deze nota is het beleid rondom bijvoorbeeld de thema's parkeerregulering, parkeernormering en transferpunten benoemd, met als ambitie het parkeergebruik voor de toekomst te optimaliseren. Dit betekent het beter benutten van huidige en te realiseren (gebouwde) parkeervoorzieningen. Als uitgangspunt hierbij geldt dat het optimaliseren van het parkeergebruik niet ten koste mag gaan van zaken als bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad. In de nota wordt aangegeven dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden conform de geldende parkeernormen. Deze normen zijn gebaseerd op onder meer de mate van verstedelijking, bereikbaarheidskenmerken van de locatie en specifieke eigenschappen van de functie.

 

Beoordeling en conclusie

Het plangebied is gelegen binnen het gebied dat in de herijking van de parkeernota is aangeduid als ‘overig gebied’. Voor eengezinswoningen in 'overig gebied' geldt de parkeernorm van 1,9 parkeerplaats per wooneenheid. Er is in de parkeernota geen onderscheid meer gemaakt in koop/huur/goedkoop/duur. In totaal zijn derhalve (afgerond) 6 parkeerplaatsen benodigd welke op eigen terrein gerealiseerd moeten worden. De kavels zijn van dermate omvang dat daar ruimschoots ruimte voor beschikbaar is.

 

In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te borgen dat voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt.

 

Duurzaamheidsvisie Breda 2030 en Impuls Ruimtelijke Adaptatie Breda

De Impuls Ruimtelijke Adaptatie Breda vindt zijn oorsprong in de Duurzaamheidsvisie Breda 2030. In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering. De impuls bevat het programma voor het jaar 2016 op het gebied van ruimtelijke adaptatie. De gemeente heeft de ambitie om in 2044 klimaatneutraal te zijn. In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestimuleerd aandacht te besteden aan groene daken en gevels. Het anders omgaan met hemelwater wordt tevens bevorderd.

Het Rijk streeft ernaar geen aardgas meer te willen gebruiken als energievoorziening in 2050. Bij beoogde nieuwbouw is het advies om te kijken naar de energie-infrastructuur en de toekomstige hittebestendigheid van woningen.

 

Beoordeling en conclusie

Toetsing van de beoogde ontwikkeling aan het aspect duurzaamheid is opgenomen in paragraaf 4.3 Duurzaamheidsaspecten.

HOOFDSTUK 4 Doelstelling van het bestemmingsplan

 

4.1 Inleiding

De doelstelling van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van de realisatie van een drietal vrijstaande woningen.

 

4.2 Beschrijving plan

De bestaande woning met bijhorende opstallen wordt gesloopt. In het planvoornemen worden drie woningen naast elkaar voorgesteld. De plaatsing van de woningen op het perceel zijn op een onderscheidende manier gesitueerd ten opzichte van de in de nabijheid gelegen woningen. In de huidige situatie staat de woning op grote afstand van de weg en het perceel onderscheid zich door zijn openheid aan het lint.

 

Door twee woningen op 15 meter afstand van de Meester Bierensweg te plaatsen en één woning op 9 meter blijft de openheid en grote onbebouwde voortuinzone behouden. Deze voorgevelrooilijn wordt tevens in het bestemmingsplan vastgelegd. Het verder naar voor dan wel naar achteren verschuiven van de woningen doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit.

 

De woningen worden met hun voorkant naar de straat gericht. De afstand tussen de woningen bedraagt minimaal 10 meter. De afstand tussen de hoofdgebouwen en de zijdelingse perceesgrenzen bedraagt minimaal 4 meter. De afstand tussen de buitenste woningen en naastgelegen percelen bedraagt echter minimaal 8 meter.

 

 [image]

Figuur 4.1 Beoogde verkaveling (V003, april 2019)

 

 

 

 

 

4.3 Duurzaamheidsaspecten

Gemeente Breda heeft de ambitie in 2044 CO2-neturaal te zijn. De landelijke ambitie is in 2050 gasloos en nieuwbouw bijna energie neutraal in 2020. Nieuwbouw dient per 1 juli 2018 gasloos te worden uitgevoerd. Daarnaast zal gestreefd worden naar:

 1. bouw zo energiezuinig en duurzaam mogelijk;

 2. kijk naar de gunstige energie infrastructuur.

 

Een energielabel is verplicht voor onder andere niet industriële gebouwen en voor gebouwen waar geen EPC geldt: De Europese richtlijn Energieprestatie voor Gebouwen EPDB 2002/91/eg stelt dat voor elk gebouw bij verandering van huurder of eigenaar transparantie over de energetische kwaliteit gegeven moet worden (Energiecertificaat, energie index en energielabel).

Een duurzame ontwikkeling stelt eisen aan het energiegebruik en de energiebronnen van de locatie. De voorkeurvolgorde voor maatregelen is:

 • beperken energieverbruik;

 • toepassen duurzame energiebronnen;

 • efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Beoordeling en conclusie

De ontwikkelaar wordt gevraagd naar de aanvullende ambities op het gebied van duurzaamheid, zodat in een vroeg stadium meegedacht kan worden over zaken als materialisering, duurzame grondstoffen en gesloten grondbalans. Bij de verdere uitwerking van het bouwplan zal hier aandacht voor zijn en zal dit in samenspraak met de gemeente ingevuld worden.

HOOFDSTUK 5 Milieu en Landschap

Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk worden de verschillende milieuhygiënische aspecten die van belang zijn voor het plangebied nader toegelicht.

 

5.1 Beoordeling Milieueffectrapportage

Per 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Wanneer een activiteit genoemd is bij onderdeel D van de bijlage, maar onder de drempelwaarde blijft is een informele m.e.r.-beoordeling van toepassing. Hieronder is het e.e.a. visueel weergegeven.

 

 [image]

 

Beoordeling en conclusie

De activiteit die met het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, is de realisatie van 2 extra woningen ten opzichte van de vigerende mogelijkheden. De realisatie van twee extra woningen wordt niet gezien als stedelijk ontwikkelingsproject. Een informele m.e.r.-beoordeling is derhalve niet aan de orde.

 

5.2 Bodem

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang indien er sprake is van functieveranderingen en/of een ander gebruik van de gronden. De bodem moet geschikt zijn voor de functie. Mocht er een verontreiniging te verwachten zijn dan wel mocht deze feitelijk aanwezig zijn, dan dient voor vaststelling van een plan en/of het nemen van het besluit inzichtelijk gemaakt te worden of de bodemverontreiniging de voorgenomen functie- en/of bestemmingswijziging in het kader van gezondheid en/of financieel gezien in de weg staat. Hierbij dient inzichtelijk gemaakt te worden of sprake is van een te verwachten of feitelijke verontreiniging.

 

Beoordeling

In mei 2018 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van het plangebied. De volledige rapportage is als Bijlage 1 aan het bestemmingsplan toegevoegd. Hieronder worden enkel de conclusies weergegeven. Naar aanleiding van het verkennend bodemonderzoek is aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als Bijlage 2 opgenomen. Ook hiervan zijn hieronder de conclusies weergegeven.

 

Verkennend bodemonderzoek

In de bovengrond van de vaste bodem zijn geen gehaltes aan onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrondwaarden. Ook in de ondergrond van de vaste bodem zijn geen gehaltes aan onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrondwaarden.

 

Er is wel asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen en analyses hebben een verhoogd gehalte asbest aangetroffen. Ook in de grondmonsters ter plaatse van de druplijnen onder de schuren is asbest aangetroffen. Dit geeft aanleiding tot nader onderzoek en sanering.

 

In het grondwater zijn plaatselijk gehaltes aan barium en naftaleen gedetecteerd boven de streefwaarden. De verhogingen aan metalen zijn toe te schrijven aan natuurlijk verhoogde achtergrondwaardes. Voor het licht verhoogde gehalte aan naftaleen bestaat op basis van dit onderzoek geen verklaring. De overschrijding is marginaal en behoeft geen nader onderzoek.

 

Nader asbestonderzoek

In totaal zijn 11 proefgaten gegraven en is grond gezeefd. In vier geïnspecteerde gaten zijn asbesthoudende fragmenten aangetroffen.

 
In het geanalyseerde grondmengmonster (mm2) van de visueel schone bovengrond ter plaatse van proefgaten 01 en 03 is een gehalte aan asbest (22 mg/kgds) aangetoond. De analyseresultaten vormen geen aanleiding voor nader onderzoek.
In de geanalyseerde grondmengmonster (mm4) van de resten puinhoudende bovengrond ter plaatse van proefgaten 06 en 07 is een gehalte aan asbest (45 mg/kgds) aangetoond. De analyseresultaten vormen geen aanleiding voor nader onderzoek.

 

Uit de berekening van het gewogen gehalte aan asbest in proefgaten 02 en 08, op basis van aangetroffen golfplaatresten, is een concentratie vastgesteld boven de toetsingsnorm voor nader asbestonderzoek.

 

De berekende gewogen gehaltes ter plaatse van proefgaten 09 en 13 vormen geen aanleiding voor nader onderzoek op basis van de aangetroffen golfplaatresten. Opgemerkt wordt dat er geen analyse van het asbestgehalte van uitgezeefde fractie heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk ligt het gewogen gehalte aan asbest hierdoor in werkelijkheid hoger.

 
Conclusie

De bodemkwaliteit rondom het met puin verhard erf vormt mogelijk een belemmering voor eventuele toekomstige (bouw)werkzaamheden of wijzigingen op het bestemmingsplan op locatie ter plaatse van de asbestverontreiniging.

 

Geadviseerd wordt nader asbestonderzoek te verrichten om de ernst en omvang van met asbest verontreinigde bodem rondom het puinverharde erf vast te stellen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd.

 

5.3 Geluid

In de Wet geluidhinder is bepaald, dat bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan waarbij mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van nieuwe geluidgevoelige bebouwing binnen geluidzones van (spoor)wegen, middels een akoestisch onderzoek dient te worden aangetoond of ter plaatse de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De locatie is gelegen binnen de geluidzone van de Rijksweg A16 en de Meester Bierensweg. Tevens valt het plangebied binnen de geluidzone van onder ander de HSL, de spoorlijn Roosendaal - Breda en spoorlijn Dordrecht - Breda. In november 2019 is dan ook een akoestsich onderzoek weg- en spoorweglawaai uitgevoerd. Dit onderzoek is als Bijlage 3 toegevoegd aan het bestemmingsplan. Hieronder worden enkel de conclusies weergegeven.

 

Beoordeling

Ten gevolge van de Meester Bierensweg, de A16 en de spoorweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van, respectievelijk, 48, 48 en 55 dB overschreden.

 

De maximaal te ontheffen waarde van respectievelijk 68, 53 en 63 dB wordt niet overschreden. Voor alle (spoor-)wegen is een afweging van geluidsreducerende maatregelen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat bron- en overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn of op overwegende bezwaren stuiten.

 

Conclusie

Voor de drie nieuwe woningen dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de spoorweg, de A16 en de Meester Bierensweg een hogere waarde bij het college van B &W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

 • de geluidsbelasting op de woningen bedraagt 56 dB ten gevolge van de spoorweg;

 • de geluidsbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 53 dB ten gevolge van de Meester Bierensweg;

 • de geluidsbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 52 dB ten gevolge van de A16;

 • bron- en overdrachtsmaatregelen voor de spoorweg, de A16 en de Meester Bierensweg niet doelmatig zijn of op overwegende bezwaren stuiten;

 • met het plan wordt met de vervangende nieuwbouw een nieuwe invulling aan het terrein gegeven.

 

Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woningen (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Hiermee zal een goed woon- en leefklimaat worden gewaarborgd.

 

5.4 Bedrijfshinder

In de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) wordt informatie gegeven over de gemiddelde milieubelasting van de verschillende typen bedrijven en instellingen. De milieucategorie geeft daarbij een indicatie over de afstand, die tussen de diverse bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een milieugevoelig object dient te worden aangehouden, om hinder uit te sluiten of althans tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

 

Beoordeling

Ter plaatse van Meester Bierensweg 52 geldt op grond van het vigerend bestemmingsplan 'Steenakker' een bedrijfsbestemming. Op 20 september 2017 is een omgevingsvergunning verleend voor het mogen afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een burgerwoning. De onderliggende bedrijfsbestemming is echter nog steeds van kracht.

Op basis van de vigerende regeling is op deze locatie dan ook een bedrijf in de milieucategorie 1 en 2 toegstaan. Conform de VNG-brochure geldt voor milieucategorie 2 een hinderafstand van 30 meter. Deze afstand wordt gemeten vanaf het bestemmingsvlak van de inrichting. De afstand van de bedrijfsbestemming aan de Meester Bierensweg 52 tot aan de woonbestemming op het perceel Meester Bierensweg 56 bedraagt 30 meter en voldoet daarmee aan de aan te houden afstand.

Tussen de nieuwe woningen en de bedrijfsbestemming is daarnaast reeds een bestaande woning aanwezig (Meester Bierensweg 54). Deze woning ligt op een kortere afstand tot de bedrijfsbestemming en is daarmee maatgevend. Door de realisatie van de nieuwe woningen wordt de bedrijfsbestemming niet nadelig beperkt vanwege een dichterbij gelegen woning.

 

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de uitvoering van het bestemmingsplan derhalve niet in de weg.

 

5.5 Watertoets

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen dan ook verplicht.

 

Ten behoeve van de watertoets is een waterparagraaf opgesteld waarin de effecten van voorliggend planvoornemen aan bod komen. De volledige waterparagraaf is als aan het bestemmingsplan toegevoegd. Hieronder zijn enkel de meest relevante aspecten opgenomen.

 

Beleid Waterschap

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente Breda. Het beleid van het waterschap is opgenomen in het waterbeheerplan 2016-2021 (vastgesteld op 14 oktober 2015). de 'Keur Waterschap Brabantse Delta 2015' bevat vervolgens regels met daarin verboden en verplichtingen ten aanzien van het oppervlaktewater en grondwater.

De drie Brabantse waterschappen (Aa en maas, De Dommel en Brabantse Delta) hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd in de 'beleidsregel Hydrologische uitgangspunten voor afvoeren van hemelwater'. Bij toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat de plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. Bij een toename van het verhard oppervlak van meer dan 2000 m2 is er vanuit het waterschap een compensatieverplichting. Tot 2000 m2 is de gemeente het bevoegd gezag.

 

Gemeentelijk beleid

De Structuurvisie Breda, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en het Hemelwater- en grondwaterbeleid vormen het beleidskader water op gemeentelijk niveau. Het beleid met betrekking tot de zorgplicht stedelijk afvalwater is vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Breda. De zorgplichten hemel- en grondwater zijn in het door de gemeenteraad vastgestelde Hemel- en grondwaterbeleidsplan uitgewerkt.

 

Het Hemel- en grondwaterbeleid is gericht op het nastreven van de oorspronkelijk natuurlijke situatie. Hiervoor gelden eisen ter voorkoming van (hemel- of grond)wateroverlast (veiligheidseisen) en eisen ter voorkoming van achteruitgang van het natuurlijk (hemel- of grond)watersysteem (duurzaamheidseisen). In alle gevallen geldt zuiveren waar het moet vanuit de gewenste waterkwaliteit.

 

De gemeentelijke ambitie bij herstructurering is het verwerken van kleine buien op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Uitgangspunt van dit beleid is dat het systeem duurzaam, maar ook doelmatig wordt ingericht. Bij een toename aan verharding dient op grond van gemeentelijk beleid 78 mm per m2 te worden geborgen. Bij het vervangen van bestaand verhard oppervlak dient ook een compensatie plaats te vinden. Hiervoor geldt dat een bergingseis van 7 mm per m2.

 

Beoordeling

On onderstaande tabel zijn de verharde oppervlakten van zowel de bestaande als de nieuwe situatie weergegeven.

 

 

Bestaand (m2)

Nieuw (m2)

Dakoppervlak

720

1.200

Erfverharding

350

574*

Onverhard tuin

5.663

3.959

Aan te planten bos

-

1.000

 

 

 

Totaal perceel

6.733

6.733

* uitgangspunt 10% verharding van het kaveloppervlak

 

Uit bovenstaande tabel wordt geconcludeerd dat het verhard oppervlak toe neemt met circa 704 m2. De gemeente is derhalve bevoegd gezag. De benodigde waterberging bedraagt derhalve 704 * 0,078 = 55 m3. Dit betekend circa 18,5 m3 per kavel. De exacte waterbergingsopgave wordt echter bepaald op basis van de werkelijke afwaterende verharding.

 

De kavels zijn dermate groot dat voldoende ruimte is om per kavel deze waterbergingsopgave op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vijver, minder verharding, doorlatende verharding, groene daken of een infiltratievoorziening.

 

De exacte locatie, dimensionering en uitwerking zal in samenwerking met de gemeente Breda (bij de uitwerking van het bouwplan en omgevingsvergunning activiteit bouwen) nader worden bepaald. Derhalve is in de regels van voorliggend bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting ten behoeve van de waterberging opgenomen.

 

Conclusie

Het aspect waterhuishouding vormt derhalve geen belemmering voor het realiseren van de voorgestane ontwikkeling.

 

5.6 Flora- en fauna

Natuur en groen wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Zowel in als buiten de stad vertoeven veel mensen in hun vrije tijd graag in de bossen en de parken in en rond de stad. De aanwezigheid van voldoende groen op een bereikbare afstand bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid van een woongebied. Ook de aanwezigheid van dieren, bijvoorbeeld vogels, in de stad wordt over het algemeen als positief ervaren. De aanwezigheid van voedsel-, nest- en rustgebied is voor deze dieren van essentieel belang.

 

Om inzicht te krijgen in de aanwezige ecologische waarden is een quickscan flora en fauna opgesteld. Het onderzoek is toegevoegd als Bijlage 5 aan dit bestemmingsplan. Hieronder worden enkel de conclusies weergegeven.

 

Beoordeling

Beschermde gebieden

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het NNB. De provincie Noord-Brabant hanteert een externe werking als het gaat om NNB, indien een plan leidt tot aantasting van de ecologische waarden en kenmerken anders dan door de verspreiding van stoffen in lucht of water. In dit geval betreft het planvoornemen een beperkte ingreep (herbestemming binnen de bebouwde kom) en is het NNB-gebied op een dermate grote afstand gelegen dat er geen sprake is van aantasting door onder andere licht of geluid. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is met circa 6,4 kilometer op relatief grote afstand gelegen (bij Natura 2000-gebieden moet verspreiding van stoffen in lucht of water wel worden beschouwd). Tevens betreft het een zeer beperkte ingreep, waarbij eveneens 1000 m2 nieuwe natuur in de vorm van bos zal worden aangeplant. Gezien de afstand en de beperkte aard van de ingreep is van een significant negatief effect geen sprake.

 

Beschermde soorten

Binnen het plangebied zijn, zo blijkt uit Bijlage 5, geen vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen vastgesteld van soorten die beschermd zijn.

 

Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen.

 

De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende soortgroepen gelijk. Als “veilige” periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half oktober tot eind november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als de egel en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Bovendien zijn de houtduiven uit het laatste legsel dan ook uitgevlogen. Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kunnen bijvoorbeeld struiken gedurende het groeiseizoen kort gesnoeid worden, zodat er geen vogels gaan broeden.

 

Tevens is een verstorend effect op foeragerende vleermuizen uit te sluiten als de sloop- en bouwwerkenzaamheden overdag worden uitgevoerd.

 

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waargenomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen).

 

Conclusie

Wanneer de omschreven werkwijze met betrekking tot de zorgplicht in acht wordt genomen is nader onderzoek naar soorten en een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) niet noodzakelijk.

 

Het aspect flora en fauna vormt derhalve geen belemmering voor het realiseren van de voorgestane ontwikkeling.

 

5.7 Cultureel erfgoed

Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Daarin is bepaald dat bij de vaststelling van bestemmingsplan archeologische waarden in acht moeten worden genomen.

 

 [image]

Figuur 5.1 Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart Breda (plangebied rood onlijnd)

 

Het plangebied wordt op de Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Breda (2008) aangeduid met een hoge archeologische verwachting. In gebieden met deze indicatieve waarde bestaat er een grote kans op archeologische waarden. In deze gebieden is een onderzoeksplicht wanneer bodemingrepen plaatsvinden dieper dan 0,30 m-mv en groter dan 100 m2.

De grond zal hier over een grotere oppervlakte verstoord worden. Een archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven is dan ook uitgevoerd. Voor de aanvang van het archeologisch onderzoek is een Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens is na uitvoering van het proefsleuvenonderzoek een Erfgoedbesluit genomen. Zowel het Programma van Eisen, als het archeologisch onderzoek alsmede het Erfgoedbesluit zijn respectievelijk als bijlage 6, en 7 opgenomen in het bestemmingsplan.

 

Conclusie Erfgoedbesluit

Als gevolg van de resultaten van het archeologisch onderzoek zijn de bouwvlakken langs de Mr. Bierensweg vrijgegeven voor wat betreft archeologie.

 

Ter hoogte van het bosperceel (bestemming 'natuur) zijn alleen ingrepen tot 70 cm beneden maaiveld toegestaan. Indien er diepere bodemingrepen worden gepland dan dient er voorafgaand aan die bodemingrepen een archeologische opgraving te worden uitgevoerd. Deze gronden hebben in voorliggend bestemmingsplan de dubbelbestemming 'waarde - archeologie 1'.

 

In het overige gedeelte van het plangebied blijft de dubbelbestemming 'waarde archeologie' van kracht en dient er voorafgaand aan bodemingrepen met een oppervlakte van 100 m2 of meer die de bodem dieper dan 30 cm beneden maaiveld zullen verstoren, archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

 

Wanneer er bij het ontgraven van het terrein toch nog archeologische sporen aan het licht komen, dienen deze volgens de Erfgoedwet 2016 binnen drie dagen te worden gemeld bij de afdeling ruimte van de gemeente Breda.

 

Cultuurhistorie

Zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente Breda beschikt over een cultuurhistorische waardenkaart. Hieronder is een uitsnede van de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart weergegeven.

 

 [image]

Figuur 5.2 Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Breda (plangebied is rood omlijnd)

 

Zowel op basis van de provinciale als de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart kan geconcludeerd worden dat er in het plangebied geen waardevolle cultuurhistorische waarden aanwezig zijn.

 

De Meester Bierensweg zelf is wel aangeduid als een lijn van redelijke hoge waarde. De Meester Bierensweg is van oudsher een belangrijk lint die van oorsprong een route was die Prinsenbeek verbond met Princenhage en met de weg naar Landgoed Burgst. Bij de situering van de woningen is rekening gehouden met voldoende afstand tot aan het lint om de huidige karakteristieke uitstraling te behouden.

 

Conclusie

Het aspect cultureel erfgoed staat de uitvoering van het bestemmingsplan derhalve niet in de weg.

 

5.8 Luchtkwaliteit

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Daarnaast is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht. Bij de start van nieuwe bouwprojecten moet onderzocht worden of het effect van een nieuw initiatief relevant is voor de luchtkwaliteit. Er is geen relevantie als aannemelijk kan worden gemaakt, dat de luchtkwaliteit “niet in betekenende mate” aangetast wordt.

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking getreden luchtkwaliteitseisen (Stb. 2007,141). Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin wordt gereguleerd hoe moet worden omgegaan met overschrijdingen op het gebied van de luchtkwaliteit.

 

Het NSL houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen binnen de voorwaarden van het NSL behoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden die gelden voor luchtkwaliteit. Ook projecten die ´Niet in betekende mate´ (NIBM) van invloed zijn op de luchtkwaliteit behoeven niet te worden getoetst aan deze grenswaarden. Hieronder vallen onder andere woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen.

 

Een plan is NIBM als het een toename van de concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) veroorzaakt die niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt overeen met een toename van maximaal 1,2 microgram/m³ voor zowel PM10 en NO2.

 

Beoordeling

Het planvoornemen behoort vanwege de relatief beperkte omvang tot de categorie van gevallen die niet in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging. Een toets aan de 3% grens (bijdrage aan de jaargemiddelde norm voor fijnstof en stikstofdioxide) kan derhalve achterwege blijven. De blootstelling aan luchtverontreiniging (lokale luchtkwaliteit) dient echter wel in kaart te worden gebracht en te worden getoetst aan de hierbij gestelde eisen.

 

Via de NSL-Monitoringstool zijn de concentraties van de nabijgelegen rekenpunten voor de jaren 2020 en 2030 afgelezen op het dichtstbijzijnde rekenpunt (Meester Bierensweg 56). De concentraties zijn in onderstaande tabel weergegen. Hieruit blijkt dat de grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5 voor de jaren 2020 en 2030 niet worden overschreden.

 

 [image]

Tabel 5.1 Weergave concentraties op basis NSL-monitoring

 

Conclusie

Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat de bijdrage van de bestemmingswijziging “niet in betekende mate” is en derhalve geen nader onderzoek benodigd is. Tevens kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit.

 

Het aspect luchtkwaliteit staat de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg.

 

5.9 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis mocht gaan tijdens de opslag, productie, of het transport van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. Binnen de externe veiligheid worden twee normstellingen gehanteerd:

 • het Plaatsgebonden Risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor burgers;

 • het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden over spoor, weg, water en door buisleidingen. Daarnaast kunnen inrichtingen gevaarlijke stoffen opslaan. Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s voor personen ten gevolge van het gebruik van infrastructuur of het uitvoeren van activiteiten waarbij het voornamelijk gaat om de gevaren die de directe omgeving loopt, als er iets mis gaat bij de productie, de behandeling en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor de inventarisatie van de risico's als gevolg van gevaarlijke stoffen kan de Nederlandse risicokaart gebruikt worden. Hiervan is hieronder een uitsnede weergegeven.

 

 [image]

Figuur 5.3. Uitsnede risickaart Nederland (plangebied paars omcirkeld)

 

Beoordeling

Op de risicokaart is te zien dat nabij het plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn waar opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Wel zijn diverse transportroutes aanwezig.

Alle transportroutes bevinden zich echter op een afstand van meer dan 200 meter van het plangebied. Op meer dan 200 meter afstand heeft de ontwikkeling geen significant effect meer op de hoogte van het groepsrisico. Een berekening ten aanzien van de hoogte van het groepsrisico is derhalve niet aan de orde.

 

Omdat het plangebied wel is gelegen binnen de invloedsgebieden (4 km) van deze transportroutes is een beperkte verantwoording van het groepsrisico aan de orde.

 

Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van het standaardadvies 2019 van de Brandweer Midden- en West-Brabant. Deze is als Bijlage 10 toegevoegd aan het bestemmingsplan.

 

De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is in het kader van het vooroverleg om advies gevraagd. Deze reactie is als Bijlage 9 opgenomen in het bestemmingsplan.

 

Conclusie

Het aspect externe veiligheid staat de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg.

HOOFDSTUK 6 Juridische planbeschrijving

 

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de aanwezige en toekomstige waarden en karakteristieken van het plangebied. De voorgenomen ontwikkelingen, dienen - voor zover ruimtelijk relevant en mogelijk - juridisch vertaald te worden. Het aangewezen planologische instrument hiervoor is het bestemmingsplan. In navolgende paragrafen komt de juridische planbeschrijving aan bod, waarbij allereerst de hoofdopzet van het bestemmingsplan wordt beschreven en daarna de inleidende regels en de bestemmingsregels aan bod komen.

 

6.2 Hoofdopzet

Een bestemmingsplan bestaat uit planregels en de verbeelding, vergezeld van een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De planregels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden gebruikt en bebouwd. De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor omwonenden en andere gebruikers van het plangebied en de omliggende gebieden.

 

De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken, te weten:

 • Inleidende regels;

 • Bestemmingsregels;

 • Algemene regels;

 • Overgangs- en slotregels.

 

Deze volgorde is gebaseerd op de indeling zoals deze is voorgeschreven in de SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012).

 

In het eerste hoofdstuk ('Inleidende regels') worden de in het bestemmingsplan voorkomende begrippen beschreven, die voor de leesbaarheid en de uitleg van het plan van belang zijn. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis. Daarnaast staat in dit hoofdstuk de wijze van meten, die aangeeft hoe oppervlakte, hoogte en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.

 

In het daaropvolgende hoofdstuk ('Bestemmingsregels') wordt ingegaan op de bestemming en het gebruik (zie paragraaf 6.3). Daarna volgt het hoofdstuk ('Algemene regels') waar wordt ingegaan op de algemene regels, zoals algemene ontheffingsregels, algemene wijzigingsregels en procedureregels die op vrijwel alle bestemmingen van toepassing zijn. Hoofdstuk 4 ('Overgangs- en slotregels') gaat in op het overgangsrecht voor bestaand gebruik en bouwwerken en de citeertitel van het plan, zoals die overgenomen moeten worden uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

 

6.3 Bestemmingen

In de planregels zijn de bestemmingen opgenomen. In deze paragraaf volgt een toelichting op de in dit bestemmingsplan voorkomende bestemmingen.

 

Natuur

Binnen deze bestemming wordt compenserend groen aangebracht. Ook waterhuishoudkundige voorzieningen zijn toegestaan.

 

Wonen

Binnen de bestemming ‘Wonen’ zijn de woningen, de tuinen, eventuele achterpaden en andere privéruimten begrepen. Centraal binnen deze bestemming staat het creëren van de woonfunctie en het woongenot.

 

Binnen de bestemming 'Wonen' zijn maatvoeringen en bouwvlakken opgenomen ten behoeve van de ligging van het hoofdgebouw en bouwhoogten.

 

Waarde - Archeologie - 1

De voor 'Waarde - Archeologie - 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. Alleen grondwerkzaamheden tot 70 cm-mv zijn toegestaan. Indien er diepere bodemingrepen worden gepland dan dient er voorafgaand aan die bodemingrepen een archeologische opgraving te worden uitgevoerd.

 

Waarde - Archeologie

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de archeologische waarden. Voor bodemingrepen met een opervlakte van 100 m2 of meer die de bodem dierp dan 30 cm-mv zullen verstoren is een omgevingsvergunning vereist waarbij aangetoond dient te worden (eventuele) archeologische waarden niet aangetast worden.

HOOFDSTUK 7 Economische uitvoerbaarheid

 

7.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de onderdelen die zijn doorlopen voor het zekerstellen van de economische uitvoerbaarheid van onderhavig bestemmingsplan. Indien het bestemmingsplan voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de financieel-economische uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. Er wordt nader ingegaan op de grondexploitatie en de koppeling met het exploitatieplan.

 

7.2 Toepassing grondexploitatie

In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie (Grexwet) opgenomen. Centrale doelstelling van de Grexwet is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een verbetering van het gemeentelijke kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij locatieontwikkeling. In artikel 6.12 van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen.

 

In artikel 6.12 van de Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan vast moet stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Bij drie ruimtelijke besluiten kan het nodig zijn om een exploitatieplan vast te stellen, namelijk bij de vaststelling van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of afwijkingsbesluit. Om daadwerkelijk na te kunnen gaan of een exploitatieplan noodzakelijk is, dient beoordeeld te worden of er sprake is van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In dit artikel is omschreven om welke bouwplannen het gaat, namelijk:

 • de bouw van een of meer woningen;

 • de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;

 • de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1.000 m² of met een of meer woningen;

 • de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd;

 • de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies tenminste 1.500 m² bedraagt;

 • de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m².

 

Bovendien is een exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningcategorieën) gesteld moeten worden en/of het bepalen van een tijdvak of fasering noodzakelijk is. Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie anderszins verzekerd is.

 

Ten behoeve van dit plan is een anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer. In deze overeenkomst is het kostenverhaal opgenomen. Het opstellen van een exploitatieplan is derhalve in dit geval niet noodzakelijk.

HOOFDSTUK 8 Communicatie

 

8.1 Inleiding

In artikel 3.1.1 van het Bro is vastgelegd dat tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg moet worden gepleegd met instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Daarbij zijn met name genoemd het waterschappen en diensten van provincie en Rijk. Ten aanzien van bekendmaking van het plan is artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Voorts is in artikel 3.1.6 van het Bro bepaald dat de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg in de toelichting van het plan moeten worden beschreven.

 

8.2 Participatie

Participatie wordt een belangrijke pijler onder de toekomstige Omgevingswet. Derden moeten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming.

De “participatieleidraad bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving” (in werking sinds 1 augustus 2019) is de basis waarmee de gemeente Breda deze participatie gaat vormgeven.

Bij de voorbereiding van voorliggend planvoornemen hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen initiatiefnemer en direct omwonenden. De conclusie is dat men over het algemeen positief tegenover de ontwikkeling staat.

 

8.3 Vooroverleg

Het conceptontwerpbestemmingsplan is ten behoeve van het vooroverleg, gestuurd naar de vooroverlegpartners. Er zijn reacties ontvangen van de Provincie Noord-Brabant, Brandweer Midden- en West-Brabant en Waterschap Brabantse Delta. De ontvangen reacties zijn respectievelijk in Bijlage 8, Bijlage 9 en Bijlage 11 van deze toelichting opgenomen.

 

Zowel de provincie Noord-Brabant als Waterschap Brabantse Delta hebben geen inhoudelijke reactie. Brandweer Midden- en West-Brabant heeft aangegeven dat gebruik gemaakt kan worden van het standaardadvies externe veiligheid. Deze is dan ook als zodanig opgenomen. Tevens is geadviseerd de veiligheidszone van spoorlijnen op te nemen op de verbeelding van het bestemmingsplan.

Er zijn echter geen veiligheidszones van toepassing die opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan. De plaatsgebonden rsicocontour en het plasbrandaandachtsgebied reiken niet tot in het plangebied. Het plangebied is enkel gelegen binnen een invloedsgebied. Invloedsgebieden worden echter niet op de verbeelding van een bestemmingsplan opgenomen.

 

8.4 Zienswijzen

Na het wettelijk vooroverleg is het bestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegd als ontwerpbestemmingsplan. Binnen deze termijn was eenieder in de gelegenheid om zienswijzen op het plan in te dienen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn samengevat en van commentaar voorzien. Deze zienswijzen zijn beoordeeld op het feit of, en zo ja, in hoeverre het ontwerp aanpassing behoeft richting vaststelling van het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 

8.5 Beroep

Na vaststelling wordt het plan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.