Gemeente Breda

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Buitengebied Zuid 2013, wijzigingsplan Strijbeekseweg 21.

Toelichting


 

Inhoudsopgave

 

HOOFDSTUK 1 Aanleiding

1.1 Inleiding

1.2 Bestaande toestand

1.3 Vigerend bestemmingsplan

HOOFDSTUK 2 Doelstellingen van het wijzigingsplan

2.1 Huidige situatie

2.2 Toekomstige situatie

2.3 Regelgeving

2.3.1 Inleiding

2.3.2 Onderzoek

2.3.3 Conclusie

HOOFDSTUK 3 Planbeschrijving

HOOFDSTUK 4 Procedure

 

 

 

HOOFDSTUK 1 Aanleiding

 

1.1 Inleiding

Door Van den Wijngaart BV, Strijbeekseweg 21 te Breda is verzocht het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013 te wijzigen om zo de bouw van een loods voor de huisvesting van maximaal 100 seizoensarbeiders mogelijk te maken. Wijziging van het bestemmingsplan is nodig omdat de huisvesting van een dergelijk aantal seizoensarbeiders niet rechtstreeks mogelijk is gemaakt.

 

1.2 Bestaande toestand

Op de betreffende locatie is al jarenlang een aardbeienplantenkwekerij gevestigd. Ten behoeve van het bedrijf zijn ter plaatse al bedrijfsgebouwen aanwezig bestaande uit een woonhuis en een bedrijfsgebouw. Daarnaast zijn op het bouwvlak al een aantal units geplaatst ten behoeve van de huisvesting van maximaal 40 seizoensarbeiders. Daarnaast beschikt het bedrijf aansluitend aan deze bebouwing over een containerveld.

 

 [image]

 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Van kracht is het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 2013” vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014 en gewijzigd vastgesteld bij besluit van 5 november 2105. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan lopen nog wel beroepen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maar deze zijn niet specifiek gericht tegen deze locatie of de bestemming waar naar omgezet gaat worden.

HOOFDSTUK 2 Doelstellingen van het wijzigingsplan

 

2.1 Huidige situatie

Op deze locatie is thans een bedrijfswoning aanwezig met een bedrijfsgebouw en op het terrein zijn een aantal woonunits aanwezig voor het huisvesten van seizoensarbeiders. De locatie heeft in het bestemmingsplan nog een agrarische bestemming met een aanduiding bouwvlak ten behoeve van de bebouwing. De woning, het bedrijfsgebouw en de aangrenzende gronden zijn in gebruik voor een aardbeienplantenkwekerij.

 

2.2 Toekomstige situatie

Het toekomstig gebruik van de bestaande gebouwen zal gelijk zijn aan de huidige situatie. Ten behoeve van de huisvesting van seizoensarbeiders wensen initiatiefnemers de woonunits te vervangen door een nieuw gebouw waarin maximaal 100 seizoensarbeiders worden gehuisvest. Het bouwen van een loods past rechtstreeks in het bestemmingsplan alleen is het gebruik van de loods voor de huisvesting van arbeiders hiermee in strijd. Met dit wijzigingsplan wordt dit in feite mogelijk gemaakt. Om dit ook juridisch mogelijk te maken zal via dit wijzigingsplan de mogelijkheid worden gegeven de loods te gebruiken om te worden bewoont door maximaal 100 seizoensarbeiders.

 

2.3 Regelgeving

 

2.3.1 Inleiding

Van kracht is het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid 2103'

 

De gronden en opstallen aan de Strijbeekseweg 21 te Ulvenhout zijn in het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2103 bestemd tot 'Agrarisch met waarden - landschapswaarden' met de aanduiding 'bouwvlak' voor de bebouwing. Op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 4.6 onder g van dit bestemmingsplan zijn burgemeester en wethouders bevoegd, mits wordt voldaan aan de Landschapsinvesteringsregeling Breda, het plan te wijzigen ten behoeve van de huisvesting van maximaal 120 seizoensarbeiders.

In artikel 4, lid 4.6 onder g staat dat het plan gewijzigd kan worden voor het huisvesten van meer seizoensarbeiders dan is aangegeven in lid 4.3 onder a punt 3 (maximaal 40) met een maximum van 120 met dien verstande dat aannemelijk gemaakt wordt dat dit groter aantal werknemers nodig is in verband met de grootte of de specifieke bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf en verder voldaan wordt aan het bepaalde in lid 4.3 onder a met dien verstande dat de Landschapsinvesteringsregeling Breda niet van toepassing is als hieraan al is voldaan is ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak hiervoor.

De voorwaarden als opgenomen onder artikel 4. lid 4.3 onder a luiden als volgt:

  1. het gebruik als tijdelijke huisvesting slechts is toegestaan gedurende maximaal 6 maanden per jaar hetgeen dient te worden aangetoond aan de hand van een bewonersregistratie;

  2. de woonunits of stacaravans dienen te worden geplaatst ter plaatse van de aanduiding bouwvlak van het betreffende bedrijf;

  3. per bedrijf maximaal 40 seizoensarbeiders mogen worden gehuisvest;

  4. deze huisvesting mag worden opgericht of ingericht voor werknemers die uitsluitend werkzaam zijn bij het bedrijf waar zij worden gehuisvest;

  5. de noodzaak tot het hebben en huisvesten van seizoensarbeiders op het bedrijf afdoende is aangetoond waartoe een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen vereist is;

  6. er geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen voor de omliggende bedrijven.

 

 

2.3.2 Onderzoek

 

Voorafgaand aan het onderzoek is goed om te melden dat de ondernemer voorafgaand aan het indienen van het verzoek heeft gesproken met de omgeving. Uit deze bijeenkomst is gebleken dat er bij de omgeving geen overwegende problemen bestaan tegen het oprichten van deze extra huisvesting. Wel is in het kader van de privacy gevraagd geen rechtstreeks uitzicht mogelijk te maken op de tuinen van de buren. De ondernemer heeft het bouwplan hierop aangepast. Het merendeel van de ruimten is te vinden op de begane grond. De verdieping, die op het achterste gedeelte van het gebouw komt van het logiesgebouw, heeft geen ramen aan de zijde van de buren. De toiletten en douches zijn geprojecteerd het dichtst bij de woningen van de buren en de verblijfsruimten zijn daar zo ver als mogelijk vandaan gelegd.

 

 

Hierna wat impressies van het schetsontwerp van het bouwplan.

 

 [image]

Situering gebouw voor seizoensarbeiders

 

 

 [image]

Voorgevelaanzicht zijde evenwijdig aan de Strijbeekseweg

 [image]

Rechterzijgevel en achtergevel

 

 

 [image]

Linkerzijgevel

 [image]

Begane grond

 [image]

Verdieping

 

Het verzoek is getoetst aan de voorwaarden uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013 en hierbij is het volgende geconcludeerd.

 

In het kader van de Landschapsinvesteringsregeling Breda valt deze ruimtelijke ontwikkeling in categorie 2 en dient een landschappelijke inpassing te worden gerealiseerd. Hierover zijn afspraken gemaakt en is een verplichte landschapsinvestering afgesproken op basis van de Landschapsinvesteringsregeling Breda. Voor invulling van de landschappelijke inpassing zie de bijlage bij deze toelichting. Teneinde de aanleg te garanderen is dit vastgelegd in een overeenkomst met de initiatiefnemer. Teneinde het behoud te garanderen is de locatie, waar deze landschappelijke inpassing moet worden gerealiseerd en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 , lid 4.6 onder f, bestemd tot 'Natuur'.

 

De huisvesting is voor maximaal 100 seizoensarbeiders en voor in totaal maximaal 6 maanden per jaar.

 

De nieuwe loods, waarin de arbeiders moeten worden gehuisvest, wordt gebouwd binnen het voor bedrijf in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak en in het gebouw zullen maximaal 100 arbeiders worden gehuisvest. De arbeiders zullen alleen op het bedrijf van Van den Wijngaart BV werkzaam zijn.

 

Het verzoek is voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen en deze commissie heeft bij schrijven van 2 februari 2016 (nummer BA 9136) geadviseerd. Uit dit advies blijkt dat de arbeidspieken zijn verdeeld over twee perioden namelijk de periode tussen mei t/m augustus en tussen medio november en medio januari. Zij komen tot het oordeel dat de arbeidspieken van het bedrijf zodanig zijn dat de noodzaak voor het hebben van 100 seizoensarbeiders op het bedrijf aannemelijk is gemaakt en dat dit noodzakelijk is vanuit de optiek van doelmatige agrarische bedrijfsvoering. Het volledige advies is als bijlage aan deze toelichting toegevoegd.

 

Op korte afstand van het onderhavige bedrijf zijn geen andere bedrijven aanwezig die mogelijk extra belemmerd zou kunnen worden door de huisvesting van de seizoensarbeiders. Een nabijgelegen veehouderij (Strijbeekseweg 12) wordt al belemmerd in zijn bedrijfsvoering door de omliggende burgerwoningen.

 

 

2.3.3 Conclusie

 

Uit het voorgaande mag worden geconcludeerd dat het verzoek voldoet aan de voorwaarden uit het

bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2103 tot het toestaan van huisvesting voor maximaal 100 seizoensarbeiders.

HOOFDSTUK 3 Planbeschrijving

Voorliggend wijzigingsplan bestaat uit een verbeelding, toelichting en planregels.

De verbeelding volstaat met het aangeven van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - huisvesting seizoensarbeiders' en 'maximaal te huisvesten arbeiders - 100'. De vereiste landschapsinvestering heeft de bestemming 'Natuur'gekregen. De planregels betreffen de vrijwel ongewijzigde regels welke behoren bij de in het plangebied opgenomen bestemmingen en de op alle bestemmingen betrekking hebbende artikelen uit het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013 met een aantal verbijzonderingen op basis van dit plan. Zo is het huisvesten van 100 seizoenarbeiders hierin nu rechtstreeks toegestaan en zijn extra specifieke gebruiksregels opgenomen met betrekking tot de voorwaarden waaronder gehuisvest mag worden.

HOOFDSTUK 4 Procedure

 

Het onderhavige plan is een plan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Ten aanzien van de procedure is het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht van kracht. Een en ander betekent dat het ontwerpplan gedurende 6 weken ter inzage zal worden gelegd tijdens welke termijn door belanghebbenden zienswijzen tegen dit wijzigingsplan kunnen worden ingediend waarna het plan kan worden vastgesteld door het college. Tegen het besluit van het college staat rechtstreeks