Plan: Dr. Struyckenplein
Idn: NL.IMRO.0758.BP2010012001-0501
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk
Planregels
Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Dr. Struyckenplein.

Artikel 4 Verkeer

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, straten en paden;

 2. parkeren;

 3. nutsvoorzieningen;

 4. speelvoorzieningen;

 5. groen;

 6. water;

 7. ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage' tevens voor een parkeergarage.

 

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Algemeen

De gronden mogen niet worden bebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van een parkeergarage en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

4.2.2 Gebouwen

 1. gebouwen mogen uitsluitend beneden peil worden gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage;

 2. in uitzondering op het bepaalde in artikel 4.2.2 lid a. zijn ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' gebouwen toegestaan ten behoeve van lichttoetreding en toegangen tot de parkeergarage tot een maximale oppervlakte van 30m2 en een maximale bouwhoogte van 4 m.

 

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. de hoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;

 2. de hoogte van lichtmasten mag maximaal 8 meter bedragen;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen.